Jednym z warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie edukacji wśród przedsiębiorców – uważają przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Wiele firm nie dostrzega korzyści związanych ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki – dodali.

Jak wskazała Konfederacja Lewiatan, w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji (KPST) konieczna jest większa koncentracja na współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a niepublicznymi instytucjami: rynku pracy, szkoleniowymi, ale też przedsiębiorcami.

W ocenie dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Doroty Zawadzkiej-Stępniak, jednym z głównych warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie roli edukacji wśród przedsiębiorców.

– Wiele firm, głównie z sektora MŚP, nie dostrzega korzyści związanych ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki. Kluczowe w tym kontekście jest stworzenie skutecznego systemu zachęt do inwestowania w wiedzę i kwalifikacje przy wykorzystaniu m.in. nowych technologii – zaznaczyła.

Według ekspertki, system wsparcia powinien być prosty i dostępny oraz przystający do potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników.

– W planowane rozwiązania systemowe powinny być włączone krajowe i regionalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które mogą współtworzyć i realizować działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne” – wskazała D. Zawadzka-Stępniak.

Wzmocnienie współpracy

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że realizacja projektów współfinansowanych z KPST oraz mających wpływ na rynek pracy i tworzenie nowych, zielonych zawodów będzie wymagała “silnego wzmocnienia modelu współpracy międzysektorowej”.

Zdaniem organizacji przygotowanie nowych projektów do KPST, które będą miały charakter złożony, a jednocześnie partnerski, będzie wyzwaniem kompetencyjnym i organizacyjnym dla przyszłych beneficjentów. Konfederacja Lewiatan postuluje, by w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania zabezpieczyć budżet na 2022 r. na stworzenie krajowego systemu informacyjno-doradczego dla potencjalnych beneficjentów.

KL postuluje też zagwarantowanie odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie oceny projektów przez ekspertów zewnętrznych. “Chodzi o rzetelną, gwarantującą wysoką jakość weryfikację projektów wspierających transformację energetyczną polskiej gospodarki, przeprowadzoną przez osoby z odpowiednim doświadczeniem rynkowym i wiedzą sektorową” – podkreślono.

Konieczny monitoring efektywności

Według organizacji pracodawców naturalnym forum do przeprowadzenia ocen efektywności oraz skuteczności realizowanych interwencji będzie Komitet Monitorujący KPST. “Powinien on być uruchomiony już w pierwszym półroczu 2022 r. ze względu na specyfikę KPST oraz dużą złożoność planowanych projektów transformacji energetycznej w wymiarze społecznym oraz gospodarczym” – oceniono.

Dodano, że w jego skład powinni wchodzić m.in. przedstawiciele partnerów spoza administracji, w tym reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników. “Włączenie tych środowisk do systemu wdrażania i monitorowania KPST zapewni pełną transparentność i przejrzystość działań administracji odpowiedzialnej za wydatkowanie środków z tego planu oraz szansę powodzenia w realizacji” – zaznaczono.

Do Polski z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji (FST) ma trafić ponad 4,4 miliarda euro. Warunkiem skorzystania ze środków FST jest przygotowanie przez regiony oraz zatwierdzenie przez Komisję Europejską terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. W Polsce o pieniądze z FST ubiega się sześć regionów: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie i małopolskie. Zostały one wskazane jako beneficjenci funduszu w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027.

________________________________________________________________________

Samodzielność Energetyczna Gmin

Redakcje miesięczników „Energia i Recykling” oraz „Przegląd Komunalny” zapraszają na 3. Konferencję Samodzielności Energetyczna Gmin. Odbędzie się ona w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2021 r. w Poznaniu i będzie miała charakter hybrydowy, a więc łączący możliwość bezpośredniego uczestnictwa w wydarzeniu z jednoczesną transmisją internetową on-line.

Konferencja poruszać będzie zagadnienia związane z sytuacją na rynku energetycznym w dobie wahań cen, rosnącego zapotrzebowania na energię i oczekiwań mieszkańców dotyczących niskoemisyjnej produkcji energii. Jest adresowana przede wszystkim do samorządów, a szczególnie do osób odpowiadających w gminach za zaopatrzenie w energię i bezpieczeństwo energetyczne. Będzie przede wszystkim okazją do przedstawienia rozwiązań, które pomogą gminom w wejściu na drogę prowadzącą do bezpieczeństwa energetycznego, a w dalszej perspektywie także samodzielności energetycznej.

Udział dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Konferencji będzie bezpłatny – zarówno w wersji stacjonarnej w Poznaniu, jak i w formule transmisji online z wydarzenia.

Szczegóły poznać można na STRONIE KONFERENCJI. Tam też wkrótce ruszą zapisy udziału w niej. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Skomentuj