#EndPlasticPollution – taką nazwę nosi ruszający w Polsce projekt, którego celem jest opracowanie rekomendacji dla nowego prawa międzynarodowego oraz stymulacja działań dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych.

Inicjatorem procesu jest Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Powołana jesienią 2022 roku Inicjatywa #EndPlasticPollution jest odpowiedzią na Rezolucję UNEA 5/14 „Zakończmy Zanieczyszczenie Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego”, wzywającą państwa do pilnego uruchomienia procesów legislacyjnych w celu poddania krytycznej analizie całego cyklu życia plastiku do 2024 roku. Podpis pod dokumentem, zobowiązuje 175 krajów zawrzeć prawnie wiążące Porozumienie międzynarodowe. Ważnym komponentem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i opracowane w ich toku rekomendacje.

Działania korzystne dla wszystkich

Inicjatywa została zaplanowana jako platforma dyskusji i wymiany dobrych (oraz złych) praktyk między szerokim gronem interesariuszy, w tym środowiskiem naukowym i biznesem. UNEP/GRID-Warszawa jako organizator i gospodarz inicjatywy ma w swoich zasobach ekspercki potencjał oraz doświadczenie w budowaniu partnerstw dla wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

— Ogólnoświatowy kryzys zanieczyszczeń związany z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym stanowi kolosalne zagrożenie dla świata i dla nas, ale mamy świadomość, że mierząc się z nim, stoimy przed szansą, żeby wzmocnić globalną gospodarkę na drodze do zrównoważonego rozwoju — powiedziała dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. ­— Docelowa optymalizacja użycia tworzyw sztucznych zakłada, że w procesie tworzenia nowego prawa wysłuchane zostaną głosy wszystkich stron: ekspertów, administracji publicznej i przedsiębiorców. Ważne, żeby wypracować takie działania, które będą odpowiedzią na realne problemy i uwzględnią potrzeby wszystkich interesariuszy. W ten sposób, rekomendacje odniosą się do całego cyklu życia plastiku.

Czytaj więcej

Skomentuj