Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowymo dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii, w ramach programu priorytetowego „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

W konkursie 2011/2012 kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi
32 mln. zł., z planem wypłat:
w 2012 r. – 10 mln. zł.
w 2013 r. – 22 mln. zł.

Wnioski można składać w dniach 01.12.2011 r. do 31.01.2012 r., do godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) wniosku w Kancelarii NFOŚIGW.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj