Co najmniej dwóch Europejczyków na trzech uważa, że zmiana klimatu to niezwykle poważny problem, a prawie 80 proc. sądzi, że podjęcie działań w celu jej zwalczania może stymulować gospodarkę i rynek zatrudnienia – wynika z badania Eurobarometru.

Ankieta przeprowadzona w czerwcu 2011 r. wykazała, że europejska opinia publiczna jest bardziej zaniepokojona zmianą klimatu niż w 2009 r., a problem ten jest nadal uznawany za poważniejszy niż trudna sytuacja gospodarcza.

Ankieta pokazała również powszechne wśród obywateli w 27 państwach członkowskich oczekiwanie, że do połowy tego stulecia Unia Europejska stanie się społeczeństwem przyjaznym dla klimatu i niskoemisyjnym.

Najważniejsze wyniki ankiety są następujące:

68 proc. ankietowanych uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem (wzrost w porównaniu z 64 proc. w 2009 r.). Łącznie 89 proc. sądzi, że jest to poważny problem (zarówno odpowiedź „bardzo poważny” jak i „dość poważny”). W skali 1 (najmniej poważny) do 10 (najbardziej poważny) waga tego problemu została oceniona na 7,4 pkt w porównaniu z 7,1 pkt w 2009 r.

Ogólnie zmiana klimatu została oceniona jako drugi najbardziej poważny problem, przed którym stoi świat, zaraz po ubóstwie, głodzie i braku wody pitnej (uważanych łącznie za jeden problem). Jedna ankietowana osoba na pięć uważa zmianę klimatu za najpoważniejszy problem. 51 proc. (wzrost z 47 proc. w 2009 r.) uważa, że jest to albo problem najważniejszy, albo jeden z najważniejszych, w porównaniu z 45 proc. ankietowanych, według których jest nim sytuacja gospodarcza. 

78 proc. ankietowanych przyznaje, że walka ze zmianą klimatu i poprawa efektywności energetycznej mogą stymulować gospodarkę i rynek pracy w UE – podczas gdy w 2009 r. tylko 63 proc. twierdziło, że działania na rzecz klimatu mogą ożywić gospodarkę i rynek pracy. W każdym państwie członkowskim co najmniej 2 ankietowanych na 3 popierało ten punkt widzenia.

68 proc. popiera opodatkowanie w większym stopniu zużycia energii, a we wszystkich państwach członkowskich większość ankietowanych wyraża się pozytywnie o takiej zmianie.

Opinia publiczna oczekuje, że do 2050 r. Europa stanie się przyjazna dla klimatu, którą to wizję Komisja przedstawiła wcześniej w tym roku w swoim planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Co najmniej 9 ankietowanych na 10 (88 proc.) oczekuje, że w 2050 r. Europa będzie w większym stopniu wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych, 87 proc. ma nadzieję, że Europa będzie bardziej energooszczędna, a 73 proc. sądzi, że silniki samochodowe będą zużywać mniej energii niż dzisiaj.

Rozwiązywanie problemów związanych ze zmianą klimatu uważane jest przeważnie za obowiązek rządów krajowych, UE i przedsiębiorstw. Tylko 21 proc. ankietowanych uważa, że są oni sami za to bezpośrednio odpowiedzialni, ale dalszych 23 proc. samorzutnie dodaje, że wszystkie zainteresowane strony, z nimi samymi włącznie, są wspólnie odpowiedzialne za ten problem.

Nieco ponad połowa respondentów (53 proc.) przyznaje, że podjęła jakieś działania w walce ze zmianą klimatu podczas ostatnich sześciu miesięcy, ale odsetek ten okazuje się być wyższy w przypadku pytania o konkretne podjęte działania: 66 proc. respondentów oświadczyło, że zmniejszyło ilość odpadów z gospodarstwa domowego i poddaje je recyklingowi, co jest najczęściej podejmowanym działaniem.

Pełna treść sprawozdania dotyczącego ankiety Eurobarometru znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj