Promowanie zrównoważonego rozwoju i wdrażania zintegrowanego zarządzania w miastach i regionach, podnoszenie umiejętności urzędników w tym zakresie – to niektóre z celów międzynarodowego Projektu CHAMP.

Fundacja Sendzimira została partnerem Projektu, odpowiedzialnym za budowę krajowego centrum szkoleniowego w Polsce. Inauguracja Projektu CHAMP w Polsce odbędzie się w Poznaniu 23 listopada br. podczas seminarium „Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju – zintegrowany system zarządzania.”

Projekt CHAMP jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu rozpowszechnienie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem  w europejskich miastach i regionach. Kształtowanie środowiska  i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarowanie zasobami musi być realizowane w sposób zintegrowany przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Pomoże to miastom w pełni  wykorzystać  lokalne zasoby  ludzkie  i  materialne,  by w konsekwencji podnieść poziom i jakość życia mieszkańców.

System zintegrowanego zarządzania (IMS) jest oparty na systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu) oraz normie zarządzania środowiskowego – ISO 14001.Na IMS składa się 5 głównych kroków, powtarzanych w cyklu rocznym. Punktem wyjścia jest przegląd bazowy, a więc analiza obecnego stanu wyodrębnionych czynników zrównoważonego rozwoju w mieście. W oparciu o tę analizę następuje ustalenie celów, które są zapisywane w postaci programu strategicznego. Do jego zatwierdzenia przez radnych niezbędna jest deklaracja polityczna. Po trzech krokach wstępnych następuje wdrażanie wcześniej ustalonych działań priorytetowych i ich ciągły monitoring. Ostatni krok to ewaluacja i sprawozdawczość.

Wdrożenie zintegrowanego zarządzania w mieście nie jest ani szybkie, ani łatwe, dlaczego więc miasta się na to decydują? Zarówno rezultaty, jak również sam proces zmian, wynikający z wdrażania IMS, przynoszą miastu szereg korzyści. Wśród najważniejszych wymienić można:
– Zwiększenie szans miasta w ubieganiu się o środki z grantów, funduszy i programów Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju, ze względu na gwarancję odpowiedniego wdrożenia finansowanego projektu i wykorzystania uzyskanych środków;
– Wymierne oszczędności wskutek racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami;
– Poprawa jakości życia mieszkańców;
– Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i budowa jego marki – IMS jako źródło przewagi konkurencyjnej;
– Zwiększenie efektywności i skuteczności administrowania miastem oraz wzrost jakości usług oferowanych mieszkańcom i innym interesariuszom;
– Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku, sprawnie zarządzane tworzy dobry klimat dla nowych inwestycji.

Zadaniem Projektu CHAMP jest zachęcić polskie miasta do osiągnięcia korzyści, wynikających z wdrożenia IMS. – Na tym jednak jego rola się nie skończy. Miasta i regiony, które przystąpią do Projektu mogą liczyć na ofertę szkoleń i doradztwo Krajowego Centrum Szkoleń CHAMP, dostarczenie metodologii i skutecznych narzędzi pomocnych we wdrożeniu IMS – mówi Karolina Maliszewska, wiceprezes Fundacji Sendzimira.

W Projekt jest zaangażowanych szereg instytucji z krajów Europy, m.in. Unia Miast Bałtyckich (Finlandia), ICLEI – Local Governments for Sustainability (Niemcy), Lake Constance Foundation (Niemcy), Ambiente Italia (Włochy), SES Efficiency (Hiszpania). Projekt   CHAMP   jest współfinansowany m.in. przez instrument finansowy Unii Europejskiej LIFE+.

Inauguracja projektu odbędzie się 23 listopada w Poznaniu podczas Targów GMINA 2011. Od godz. 9.30 do 13.00 w Pawilonie XV na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Fundacja Sendzimira i Bodensee Stiftung organizują seminarium „Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju  – zintegrowany system zarządzania”.

– Podczas seminarium zaprezentujemy znaczenie zrównoważonego rozwoju w polskich miastach, a przedstawicielom samorządów terytorialnych przedstawimy korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania – dodaje Karolina Maliszewska. Do udziału w seminarium zaproszono m.in. przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz zagranicznych partnerów Projektu CHAMP. Patronat honorowy nad seminarium objął Związek Miast Polskich.

Więcej informacji na temat Projektu CHAMP w Polsce oraz program seminarium: http://www.sendzimir.org.pl/CHAMP


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj