Zakończono realizację dwóch kolejnych zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych.

Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w Gdańsku Osowej

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 360 m wraz z przepompownią odprowadzającą wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wodnika. Przed przepompownią zainstalowano osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych. Wykonano ponadto nową nawierzchnię ulicy na długości 320 m, w tym jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz zagospodarowanie zielenią z nasadzeniem drzew (głogi). Ulica została także oświetlona.

Przed inwestycją nawierzchnia ulicy była nieutwardzona  zaś brak możliwości odprowadzenia wód opadowych powodował zalewanie ulicy i przyległych posesji.

Prace trwały od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z Warszawy, zaś nadzór nad budową w imieniu Miasta sprawowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2,1 mln zł.

Zbiornik Cedrowa

Inwestycja miała na celu  przystosowanie do celów retencyjnych istniejącego stawu przy ul. Cedrowej. Pojemność retencyjna zbiornika wynosi obecnie 3100 m³ zaś jego powierzchnia 1,04 ha. W ramach zadania zbiornik został pogłębiony, umocniono jego skarpy oraz wykonano drogę eksploatacyjną wokół zbiornika.   Wykonano również odprowadzenie wód ze zbiornika do rowu S-1 (rów otwarty o długości 41 m, budowla wylotowa oraz  rurociąg o średnicy 600 mm i długości 100 m, na odcinku od budowli wylotowej do rowu S-1). Aby umożliwić docelowe odprowadzenie wód opadowych z planowanej do realizacji ulicy Cedrowej wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 23 m z wylotem do zbiornika. Teren pomiędzy zbiornikiem a ul. Cedrową został zagospodarowany dla celów rekreacyjnych – wykonano ścieżki, zagospodarowano teren zielenią, ustawiono ławki i kosze na śmieci, teren oświetlono. Znalazło się tutaj również miejsce na plac zabaw dla dzieci.

Oprócz poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Potoku Siedlickiego, którego dopływem jest rów S-1, zbiornik będzie miejscem odpoczynku dla mieszkańców dzielnicy Zabornia.

Prace trwały od czerwca 2009 r. do sierpnia 2010 r. Wykonawcą robót był „Agromel” Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego, nadzór nad budową w imieniu Miasta sprawowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln zł.
(LM)

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj