W czwartek 8 października 2009 r. odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Dębogórze”, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód Zatoki Puckiej i w znaczący sposób zmniejszy uciążliwość sąsiedztwa oczyszczalni.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z zamieszkałego przez ponad 380 000 mieszkańców obszaru miast Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gmin wiejskich Wejherowo, Kosakowo i części gminy Puck, poprzez system kanalizacyjny złożony z sieci kanalizacji sanitarnej o długości 980 km, w tym 139 km zbudowanych w ramach kończonego właśnie projektu, oraz 75 przepompowni ścieków, w tym 23 zbudowanych w ramach projektu.

Zakończona inwestycja obejmowała:
– rozbudowę i przebudowę części biologicznej w szczególności poprzez budowę jednego nowego reaktora biologicznego i przebudowę dwóch istniejących reaktorów biologicznych oraz budowę dwóch nowych osadników wtórnych i przebudowę sześciu istniejących,
– modernizację pompowni ścieków i osadów,
– rozbudowę i modernizację obiektów przeróbki osadów ściekowych,
– hermetyzację i modernizację obiektów będących głównymi źródłami uciążliwości odorowej oczyszczalni wraz z oczyszczaniem gazów złowonnych w biofiltrach;
– znaczna rozbudowa systemu automatyki i nadzoru komputerowego, zapewniającego możliwość pełnego oddziaływania na proces oczyszczania ścieków.

Wykonano ją nakładem około 13 mln euro, jako część projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", realizowanego na terenie gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni. Łączna wartość całego projektu wynosi około 69 mln euro, a przyznana dotacja z Funduszu Spójności (wcześniej ISPA) sięga ok. 33 mln euro.

Zadania objęte projektem wynikają z Programu Ochrony Morza Bałtyckiego, II Polityki Ekologicznej Państwa i Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa oraz „Strategii rozwoju województwa pomorskiego".

Ścieki odprowadzane są dzięki systemowi kanalizacyjnemu złożonemu z sieci kanalizacji sanitarnej o długości 980 km, w tym 139 km zbudowanych w ramach kończonego właśnie projektu oraz 75 przepompowni ścieków, w tym 23 zbudowanych w ramach projektu.

Podczas uroczystości Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni". Projekt będzie realizowany w dzielnicy Wiczlino. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie maksymalnie ok. 21 mln zł. Ostateczną kwotę dotacji poznamy w listopadzie tego roku. Szacowany całkowity koszt realizacji wyniesie ok. 44,8 mln zł. Projekt zakłada budowę ok. 18,5 km kanalizacji sanitarnej, 2 przepompowni ścieków i ok. 10,5 km sieci wodociągowej. Realizacja robót rozpocznie się prawdopodobnie w II kw. 2010 r., a zakończy w IV kw. 2011 r.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj