Ponad 12,8 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową jest do dyspozycji w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejne 7,1 mln zł zostanie przeznaczone na budowę ścieżek rowerowych. Rozstrzygnięcie konkursów ma nastąpić w trzecim kwartale 2018 r. 

O pieniądze na wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogą się starać jednostki samorządowe, ich związki oraz stowarzyszenia, a także samorządowe jednostki organizacyjne posiadającą osobowość prawną, przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni współpracujący z podmiotami publicznymi w projektach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Największe szanse mają kompleksowe inwestycje

Środki mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację kanalizacji, budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków, a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To ostatnie zadanie dotyczy obszarów, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna.

Pieniądze można pozyskać też na systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, budowę, przebudowę, modernizację specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz na urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową (m.in. laboratoria i instalacje kontolno-pomiarowe).

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty realizowane kompleksowo, jednak – zgodnie z regulaminem (dostępnym tutaj) – „Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium (…)”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85 proc. środków kwalifikowanych.

Nowe ścieżki za pieniądze z Unii

Także do 85 proc. może wynieść dofinansowanie na budowę, przebudowę ścieżek rowerowych w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim. Budowa nie może objąć prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury.

Do dyspozycji samorządów, ich stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych jest tu ponad 7,1 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu (regulamin tutaj) nastąpi w grudniu.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj