Główny Urząd Statystyczny wydał opracowanie dotyczące infrastruktury komunalnej w 2008 roku. Poniżej publikujemy zebrane przez GUS dane związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Ich źródłem są wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych, które sporządziły podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków z gospodarstw domowych.

Sieć wodociągowa rozdzielcza wynosiła ok. 263 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2,2% (tj. w przybliżeniu o 6 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2] występuje na terenach województwa  śląskiego (156,4), kujawsko-pomorskiego (118,3), łódzkiego (116,7) i małopolskiego (112,4).

Przeważający udział w rozmieszczeniu sieci występuje na terenach wiejskich, co stanowi ok. 78% ogółu sieci w Polsce. W 2008 r. na wsi przybyło ok. 4 tys. km nowej sieci. Największym przyrostem [w km] charakteryzują się województwa: mazowieckie (1275,4), małopolskie (532,0), kujawsko-pomorskie (411,5) i pomorskie (350,5). W województwie zachodniopomorskim, lubuskim,  łódzkim i opolskim przyrost kształtował się poniżej 143 km w ciągu roku.

Najwyższe zużycie wody [w hm3] przez gospodarstwa domowe na cele komunalno-bytowe odnotowano w województwie mazowieckim (191,4) i śląskim (142,9), podczas gdy najniższe w województwie lubuskim (31,0) i opolskim (30,4).

Sposób gospodarowania wodą obrazuje wskaźnik zużycia wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik ten, wahał się w miastach od 42,0 m3 w województwie mazowieckim do 30,2 m3 w podlaskim, natomiast na terenach wiejskich od 35,3 m3 w województwie wielkopolskim do 15,1 m3 w województwie małopolskim.

Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła ok. 95 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 6% (tj. o 5 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2] występuje w województwie  śląskim (79,2),  podkarpackim (58,7), małopolskim (57,3)  oraz dolnośląskim (38,0).

Na terenach wiejskich przybyło ok. 3 tys. km nowej sieci – wzrost o 7,8% (przy 2 tys. km; tj. 4,1% w miastach). Największy udział [w km] wystąpił w województwie podkarpackim (481,6); opolskim (470,8) i pomorskim (364,3). Natomiast w pozostałych województwach kształtował się poniżej 285 km. 

W ilości ogółem odprowadzonych ścieków występują istotne różnice w poszczególnych województwach. I tak, wielkości te kształtują się od ok. 200 hm3 w województwie mazowieckim do ok. 29 hm3 w województwie opolskim i świętokrzyskim, przy wzroście ilości odprowadzanych ścieków na terenach wiejskich. Jest to wynikiem wzrostu inwestycji na sieć ogólnospławną i na ścieki gospodarcze. 

Z uwagi na to, że nie wszystkie obszary zamieszkane są podłączone do sieci kanalizacyjnej, część ścieków odprowadzana jest do systemów przydomowych (zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Liczba zbiorników bezodpływowych, w których czasowo składuje się nieczystości ciekłe, spadła z około 2 444 tys. sztuk do 2 440 tys. w roku 2008, przy wzroście liczby przydomowych oczyszczalni ścieków z około 41,9 tys. w 2007 roku do około 60 tys. (o 43,2%).

W roku 2008 zostało zebranych około 23,2 tys. dam3 nieczystości ciekłych, co stanowi wzrost 18,3% w stosunku do ubiegłego roku. Około 62,8% zebranych nieczystości ciekłych pochodziło z gospodarstw domowych, 28,5% z budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą a pozostałe 8,7% z budynków użyteczności publicznej. W roku 2007 struktura ta przedstawiała się odpowiednio 60%, 30% i 10%. Liczba stacji zlewnych, przyjmujących ścieki od użytkowników zbiorników bezodpływowych wyniosła 2 128 sztuk przy 2 056 w roku poprzednim.

źródło: B. Różańska, M. Sobczyk, "Infrastruktura komunalna w 2008 r.", Główny Urząd Statystystyczny, stat.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj