Lepsza koordynacja np. akcji ratujących środowisko organizowanych przez kilka krajów UE – to jeden z celów, jaki KE chce osiągnąć tworząc europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE).

Właśnie ruszyły konsultacje w tej sprawie, które potrwają do 21 października. – Wspólne standardy w zakresie danych o środowisku mają istotne znaczenie nie tylko dla kształtowania polityki, lecz także jako podstawa badań naukowych – podkreśla komisarz Máire Geoghegan-Quinn.

Za pomocą europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE) Unia Europejska tworzy wspólny standard umożliwiający szybkie i łatwe udostępnianie informacji o środowisku.

Dzięki wspólnym standardom łatwiej będzie o powodzenie w przypadkach gdy zasadnicze znaczenie ma dostęp do prawidłowych informacji. Infrastruktura INSPIRE będzie również odgrywać ważną rolę w ustalaniu stopnia realizacji unijnych celów w zakresie ograniczenia zużycia energii przez poszczególne kraje. Obecnie margines błędu może sięgać nawet 20 proc.

W wyniku kilkuletniej współpracy setek ekspertów z całej Europy uzgodniono wspólne definicje w istotnych obszarach polityki, takich jak energia, zmiana klimatu, bioróżnorodność, środowisko morskie i zdrowie ludzkie. Proponowane standardy będą teraz przedmiotem konsultacji społecznych oraz prób mających na celu ustalenie ich przydatności w różnych dziedzinach i krajach.

– Infrastruktura INSPIRE, powstała dzięki materiałom i wiedzy fachowej udostępnionym przez ponad 650 podmiotów publicznych i prywatnych i koordynowanym przez JRC, stanowi bazę wiedzy o ogromnym potencjale. Wspólne standardy w zakresie danych o środowisku mają istotne znaczenie nie tylko dla kształtowania polityki, lecz także jako podstawa badań naukowych oraz wdrażania opracowanych w rezultacie nowatorskich i zrównoważonych rozwiązań technicznych – podkreślałaeuropejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn, odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), które koordynuje prace nad infrastrukturą INSPIRE od strony technicznej.

Specyfikacje danych obejmujące 25 tematów, takich jak użytkowanie terenu, budynki, gleba, zagospodarowanie przestrzenne, energia oraz zdrowie i bezpieczeństwo, poddaje się pod konsultacje publiczne, które potrwają do 21 października 2011 r.

Oznacza to, że każdy może zgłosić swoją opinię w sprawie standardów, które doprowadzą do harmonizacji ogólnounijnego podejścia do danych na temat stref zagrożenia naturalnego, warunków atmosferycznych, warunków meteorologiczno-geograficznych, warunków oceanograficzno-geograficznych, regionów morskich, siedlisk i obszarów przyrodniczo jednorodnych, rozmieszczenia gatunków oraz zasobów energetycznych i mineralnych.

Dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej INSPIRE weszła w życie z dniem 15 maja 2007 r. i będzie wdrażana etapowo. Pełne wdrożenie ma nastąpić do roku 2019. Celem dyrektywy jest utworzenie infrastruktury informacji przestrzennych, która umożliwi wspólne korzystanie z tych informacji przez podmioty sektora publicznego oraz ułatwi publiczny dostęp do informacji przestrzennych w Europie.

Konsultacje prowadzone są na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://inspire.ec.europa.eu 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj