Projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przedłożony przez ministra gospodarki został 20 czerwca br. przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Jego zapisy tworzą lepsze warunki rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych poprzez wspieranie inwestycji związanych z ich produkcją. Realizacja ustawy finansowana będzie z budżetu państwa. Koszty oceniane są na ok. 1,67 mln zł rocznie. Uwzględniają one m.in. koszty funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego, związane z prowadzeniem rejestrów oraz kontrolą działalności wytwórców biokomponentów oraz działanie Inspekcji Handlowej związane z kontrolowaniem jakości biokomponentów wprowadzanych do obrotu. Projekt ustawy dostosowuje przepisy prawa polskiego do rozwiązań UE. Określono w nim m.in.

– listę biokomponentów i biopaliw rozszerzoną w stosunku do dotychczas obowiązującej na podstawie ustawy z października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Dodano definicję biomasy. Zdefiniowano Narodowy Cel Wskaźnikowy, czyli minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych
w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie Wskaźnik ten powinien osiągnąć do 2010 r., zalecany przez Komisję Europejską, poziom 5,75 %

– zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów. Rejestrem podmiotów prowadzących tę działalność będzie się zajmował prezes Agencji Rynku Rolnego. Udział biokompentów wytwarzanych z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na podstawie kontraktacji, dostawy lub z produkcji własnej wytwórcy nie może przekroczyć 50 % całości produkcji danego wytwórcy. Zachowanie częściowego obowiązku kontraktacji i dostawy przyczyni się do rozwoju rynku produkcji typu niespożywczego oraz wpłynie na aktywizację zawodową obszarów wiejskich;


– zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek, czyli bez możliwości wprowadzania ich do obrotu, np. sprzedania innemu rolnikowi, firmie transportowej czy stacji paliwowej. Rolnicy będą mogli wytwarzać wszystkie rodzaje biopaliw ciekłych będących paliwami samoistnymi, z wyjątkiem mieszanek z udziałem oleju napędowego i benzyn;

– zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych. Wprowadzono obowiązek zapewnienia co najmniej minimalnego ich udziału w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze, będzie określała co 3 lata (na okres kolejnych sześciu lat) Narodowy Cel Wskaźnikowy, odpowiadający minimalnemu udziałowi biokomponentów w rynku paliw zużywanych w transporcie. Wprowadzono obowiązek informowania opinii publicznej o lokalizacji stacji paliwowych dystrybuujących biopaliwa ciekłe (na dystrybutorach będą informacje o rodzaju biopaliwa ciekłego
i procentowej zawartości biokomponentu);


– zasady przeprowadzania kontroli. Działania kontrolne, oceniające formalne wymogi prowadzenia działalności oraz zapobiegające nadużyciom, będą prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj