Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), pełniący rolę menedżera funduszu powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego, podpisał umowę w sprawie utworzenia funduszu rozwoju obszarów miejskich (FROM) z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ).

JESSICA opiera się na współpracy pomiędzy Komisją, EBI i Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Jej celem jest wspieranie inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju i regeneracji obszarów miejskich.

Śląsk jest czwartym (po Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim i Pomorzu) polskim regionem, w którym powstanie fundusz rozwoju obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. FROM zarządzany przez BOŚ zainwestuje około 243 mln PLN (55 mln EUR) w ciągu najbliższych trzech lat w projekty miejskie na zdegradowanych obszarach miejskich w tym regionie.

Portfel inwestycyjny JESSICA w województwie śląskim obejmuje projekty w zakresie: rewitalizacji obszarów miejskich (w tym obszarów powojskowych i poprzemysłowych) regeneracji dużych elementów zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (ze szczególnym naciskiem na budynki o dużej wartości historycznej lub architektonicznej) oraz poprawy stanu zasobów mieszkaniowych.

Instytucja zarządzająca województwa śląskiego zamierza utworzyć, we współpracy z EBI, fundusz powierniczy w ramach inicjatywy JESSICA w celu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE na rewitalizację obszarów miejskich. Stosowna umowa o finansowanie została podpisana 9 lipca 2010 roku; jej głównym celem było zwiększenie konkurencyjności miast poprzez pobudzenie ich potencjału gospodarczego i wielofunkcyjne podejście do rozwoju zdegradowanych obszarów.

BOŚ został utworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne organizacje środowiskowe. Jego działalność obejmuje głównie usługi bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz samorządów i władz centralnych. Misją BOŚ jest promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez udzielanie, w oparciu o zasady solidnej bankowości, długoterminowego finansowania uzupełniającego na rzecz projektów mających przyczynić się do rozwiązania ważnych problemów gospodarczych i społecznych oraz zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia ochrony środowiska. Od grudnia 2010 roku BOŚ pełni funkcję menedżera jednego z dwóch FROM w województwie zachodniopomorskim (zarządzając kwotą około 65 mln PLN). Ponadto 13 października 2011 roku EBI i BOŚ podpisały umowę w sprawie utworzenia jednego z dwóch FROM w regionie pomorskim, zgodnie z którą BOŚ ma zainwestować środki z funduszy strukturalnych w wysokości około 65 mln PLN w projekty miejskie w mniejszych miastach Pomorza.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj