Wczoraj w Poznaniu została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotycząca realizacji inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.

BGK planuje jeszcze w tym roku uruchomić pierwsze środki, co oznacza, że konkretni Beneficjenci będą mogli starać się o pożyczkę na realizację swoich inwestycji. Jest o co walczyć, bo pula środków w ramach JESSICA w Wielkopolsce  wynosi 288 mln PLN. Pochodzą one zarówno z budżetu państwa, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gospodarzem spotkania był Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, umowę dotyczącą realizacji tej inicjatywy podpisali zaś Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i Eugenio Leanza – przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), która ma na celu promowanie trwałych inwestycji, rozwoju i tworzenia miejsc pracy na obszarach miejskich. Jej celem jest wsparcie projektów, które przyczynią się do kompleksowej odnowy obszarów miejskich oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Inicjatywa  JESSICA to instrumenty zwrotne  – w Wielkopolsce zdecydowano się na użycie pożyczek.

29 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały Umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. EBI, jako Manager Funduszu Powierniczego, w marcu 2010 roku skierował zaproszenie do potencjalnych kandydatów do roli  Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Po analizie i ocenie przesłanych ofert, EBI  wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA otrzymać mogą wszystkie projekty, które spełniają wymogi zawarte w przepisach dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo potencjalne Projekty Miejskie muszą być zlokalizowane w obrębie obszarów dysfunkcyjnych, wyróżnionych w ramach programów rewitalizacyjnych tzn. Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich.

Inwestycje w rewitalizację tkanki miejskiej, eksploatację niewykorzystanych dotąd atutów miast i dostosowanie ich do wymogów współczesności, promować i wspierać ma właśnie JESSICA. Działania rewitalizacyjne w regionie obejmą realizację projektów z zakresu infrastruktury miejskiej, m.in. transportu, gospodarki wodno-ściekowej, energii i dziedzictwa kulturowego – na potrzeby turystyki, rozwoju nieużytków poprzemysłowych, przestrzeni biurowych dla sektora MSP, IT i sfery R&D (badania i rozwój) oraz budynków uniwersyteckich.

źródło: umww.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj