1 kwietnia podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Korzenna”.

Dofinansowanie  zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 7. „Infrastruktura ochrony środowiska” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja, której zakończenie planuje się na koniec lipca 2012 roku została wsparta unijną dotacją w wysokości 8 mln zł, przy całkowitym koszcie realizacji zadania wynoszącym ponad 18,3 mln zł.

W ramach projektu przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Korzenna wraz z siecią rozdzielczą, rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Wojnarowej. Wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji, uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy i ograniczy degradację środowiska naturalnego.

źródło: malopolskie.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj