W związku z przekroczeniem w 2007 r. limitu 2 mln hektarów upraw roślin energetycznych objętych specjalną unijną pomocą, Komisja Europejska zmniejszy przypadającą na jednego rolnika powierzchnię podlegającą dopłatom.

Pomoc tę wprowadzono w ramach reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r. Jej celem było zwiększenie produkcji roślin energetycznych oraz energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biomasy. W ramach limitu 2 mln hektarów upraw roślin energetycznych, rolnikom przysługują dopłaty w wysokości 45 euro na hektar. Warunkiem otrzymania tej pomocy jest zawarcie z podmiotem skupującym czy pierwszym przetwórcą umowy gwarantującej, że uprawy zostaną przetworzone na odpowiednie produkty energetyczne.

– Płatności te okazały się bardzo przydatne do stymulowania europejskiego sektora biopaliw – stwierdziła Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. – Jednak będziemy musieli się zastanowić, czy są one nadal konieczne, skoro przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia udziału biopaliw w ogólnej produkcji paliw (tzw. wiążący cel dla biopaliw) i skoro rynek już na tyle dobrze prosperuje, że produkcja biopaliw jest stymulowana siłami rynkowymi.

Przekroczenie limitu 2 mln hektarów oznacza konieczność zastosowania współczynnika redukcji zmniejszającego przypadającą na każdego rolnika powierzchnię objętą pomocą, tak, aby nie dopuścić do przekroczenia budżetu dopłat, wynoszącego 90 mln euro.

W 2007 roku powierzchnia upraw roślin energetycznych osiągnęła wielkość ok. 2,84 mln hektarów, w związku z czym współczynnik redukcji ustalony został na poziomie 0,70337. Oznacza to, że rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości 45 euro za hektar do nieco ponad 70% powierzchni upraw, o dotacje do której wnioskowali.

Według przedstawionych przez państwa członkowskie danych, tegoroczne wnioski obejmują w sumie ok. 2,84 mln hektarów upraw. Ponieważ w tym roku po raz pierwszy do tego rodzaju pomocy uprawnionych jest dziesięć „nowych” państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej, limit powierzchni został podniesiony z 1,5 do 2 mln hektarów.

Do wzrostu popularności systemu dopłat do upraw roślin energetycznych, zarówno wśród rolników, jak i przemysłu przetwórczego, przyczyniło się niewątpliwie jego niedawne uproszczenie przez Komisję. Przykładowo, państwa członkowskie mogą zastępować zabezpieczenia „fakultatywnym systemem zatwierdzania” podmiotów skupujących i pierwszych przetwórców, co znacząco zmniejszyło obciążenia administracyjne.

System po raz pierwszy zastosowany został w 2004 r., gdy objęta nim powierzchnia upraw wynosiła 0,31 mln hektarów. W ciągu następnych dwóch lat powierzchnia ta istotnie zwiększała się (do 0,57 mln hektarów w 2005 r. oraz 1,23 mln hektarów w 2006 r.), aby w bieżącym roku osiągnąć ok. 2,84 mln hektarów. Świadczy to o udanym wdrożeniu systemu w państwach członkowskich. W tym roku po raz pierwszy łączny budżet programu w wysokości 90 mln euro zostanie wykorzystany w całości.

źródło: Reprezentacja KE w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj