Komisja Europejska przyjęła opinię w postępowaniu wszczętym przez Czechy przeciw Polsce ws. przedłużenia koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego Turów. KE uważa, że Polska dopuściła się niektórych naruszeń prawa unijnego, które Czechy podniosły w skardze.

Czechy wszczęły postępowanie przeciwko Polsce na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej, “podejmując pewne działania w ramach postępowania w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego Turów do 2026 roku”.

W przypadku sporu między dwoma państwami członkowskimi art. 259 stanowi, że sprawę należy najpierw zgłosić Komisji, która ma trzy miesiące na wydanie uzasadnionej opinii po tym, jak strony przedstawią swoje uwagi.

Czechy złożyły skargę do Komisji 30 września, po czym Komisja wysłuchała obu stron sporu. W wydanej opinii Komisja uważa, że “Polska dopuściła się niektórych naruszeń prawa UE, które Czechy podniosły w skardze, ale nie wszystkich”.

Po pierwsze, Komisja uważa, że polskie prawo nieprawidłowo transponuje przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. “Brak zgodności właściwego prawa polskiego z dyrektywą jest również przedmiotem toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE” – podała KE.

Po drugie, w kontekście postępowania w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego Turów Komisja uważa, że polskie władze nieprawidłowo zastosowały przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i dyrektywy w sprawie dostępu do informacji, w zakresie informowania opinii publicznej i państw członkowskich uczestniczących w konsultacjach transgranicznych, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Inne naruszenia, zarzucane Polsce przez Czechy, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy w sprawie strategicznej oceny środowiska i ramowej dyrektywy wodnej, zostały uznane przez Komisję za bezzasadne na podstawie dowodów i argumentów przedstawionych przez oba państwa.

Jak informuje KE, w celu przedłużenia koncesji górniczej dla kopalni Turów Polska zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego w maju 2019 r. Wydała pozwolenie środowiskowe wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla przedłużenia w styczniu 2020 r. i nadała mu rygor natychmiastowej wykonalności.

W marcu 2020 r. Polska przedłużyła koncesję na wydobycie do 2026 r. “Wprawdzie odbywały się transgraniczne konsultacje międzypaństwowe i konsultacje społeczne dotyczące pozwolenia środowiskowego i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie dotyczyły one przedłużenia eksploatacji” – podała KE.

We wrześniu 2020 r. władze czeskie złożyły do Komisji formalną skargę międzypaństwową na podstawie art. 259 TFUE, zgodnie z którą sprawa musi zostać skierowana do Komisji na pierwszym etapie, zanim jedno państwo członkowskie wniesie sprawę przeciwko innemu państwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po przyjęciu przez Komisję uzasadnionej opinii Czechy mogą podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie wyklucza to możliwości polubownego zakończenia sporu przez strony.

Czytaj więcej

Skomentuj