Podczas Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENV) określono nowe krajowe pułapy emisyjne na lata 2020-2029 oraz od 2030 r., które są zawarte w projekcie dyrektywy NEC.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego czyli tzw. dyrektywa NEC była głównym przedmiotem poniedziałkowych obrad Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENV).

Komisja Europejska określiła w omawianej dyrektywie następujące rodzaje zanieczyszczeń: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), amoniak (NH3) i niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), a także pył zawieszony o średnicy do 2,5 µm (PM2,5) oraz metan (CH4).

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

– Polska popiera kontynuację prac nad nowymi przepisami, które zapewnią redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, a jednocześnie wpłyną na poprawę zdrowia mieszkańców państw członkowskich – powiedział uczestniczący w spotkaniu Rady UE Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Jak zapewniał, obecnie za priorytetowe działanie w tym obszarze uważa się doprecyzowanie i dostosowanie przepisów dyrektywy NEC do warunków społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wśród przepisów dotyczących poprawy jakości powietrza, które wejdą w życie w najbliższym czasie, znajduje się też dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED).

Potrzebne bardziej realne cele

Część państw członkowskich zwróciła podczas dyskusji uwagę, że przyjęcie przepisów w zaproponowanej formie może wiązać się z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i że potrzebne jest przyjęcie bardziej realistycznych celów redukcji emisji. Zgłoszono też postulat przesunięcia terminu dostosowania nowych wymogów emisyjnych z 2030 na 2040 r.

Polska dotychczas należała do grupy państw Unii Europejskiej, które spełniały krajowe pułapy emisji. Wielkości emisji, m.in. w odniesieniu do tlenków azotu czy siarki, w latach 2011-2013 były niższe od limitu dla Polski wynikającego z Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Projekt dyrektywy NEC został przekazany państwom członkowskim jako część tzw. pakietu powietrznego (ang. The Clean Air Policy Package). Prace nad projektem w Radzie UE rozpoczęły się w styczniu 2014 r.

Czytaj więcej

Skomentuj