Wczoraj w lubelskim ratuszu została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych dla kontraktu nr 14.2B „Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego” w oczyszczalni ścieków „Hajdów”.

Projekt realizowany przez MPWiK w Lublinie w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" jest współfinansowany przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa.

W obecności Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, w imieniu MPWiK umowę podpisali: Prezes Zarządu Marek Wagner i Wiceprezes Zarządu Jacek Czarecki, a ze strony wykonawcy, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WAMACO Sp. z o.o. z Lublina, umowę podpisał Prezes Zarządu Marek Wachowski.

Kontrakt 14.2B, którego wartość wynosi 5 867 033,83 zł brutto, jest już piątą inwestycją realizowaną w ramach projektu od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie 30 grudnia 2010 roku. Wykonawca w ramach kontraktu 14.2B wymieni sieć ciepłowniczą o długości ok. 3 km oraz zmodernizuje elektrociepłownię w oczyszczalni ścieków.

Zakres kontraktu obejmuje m.in.: wymianę kotłów gazowych na dwupaliwowe, co wyeliminuje konieczność eksploatacji kotła węglowego, wymianę urządzeń wymiennikowni, wymianę urządzeń stacji uzdatniania wody kotłowej z urządzeniami do odgazowania wody, wymianę systemu do pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych oraz przygotowanie obiektu do włączenia w system sterowania i regulacji SCADA.

Realizacja kontraktu przyczyni się do zmniejszenia strat energii cieplnej dzięki modernizacji sieci ciepłowniczych, a także dzięki termomodernizacji budynku elektrociepłowni. Wyeliminowanie kotła węglowego spowoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kontrakt 14.2B jest drugim realizowanym w ramach projektu kontraktem na roboty budowlane w oczyszczalni. Od sierpnia 2010 roku trwa realizacja kontraktu 14.1B, którego zakres obejmuje modernizację sieci biogazowej wraz z wymianą zbiorników biogazu w oczyszczalni. Zakończenie robót w ramach kontraktu 14.2B zaplanowano na czerwiec 2013 roku.

Po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" w etap realizacji weszły dwa kontrakty budowlane: 9B „Przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II w Lublinie", 10.1B "Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap I" oraz dwa kontrakty usługowe: 3 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów 12B 13B, 14.2B, 15B i 16B" i 26 „Pomoc techniczna dla JRP". W najbliższym czasie zawarta zostanie umowa z wykonawcą kontraktu usługowego 25 „Promocja Projektu" oraz z wykonawcą kontraktu budowlanego 13B „Modernizacja części osadowej oczyszczalni".

źródło: mpwik.lublin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj