28 września w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL UTILITIES – Waste & Water, poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce.

Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, zaś Partnerem Merytorycznym – firma Ernst & Young. Konferencja prowadzona była przez Marka Kamińskiego (Dyrektor, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego) oraz  Aleksandra Gabrysia (Menedżer, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego). 

Obrady otworzyła prezentacja najnowszego raportu Ernst & Young, autorstwa Aleksandra Gabrysia i Dominiki Sudomir, zatytułowany „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11”. Celem raportu była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w krajach tzw. „nowej Unii”, a także identyfikacja kluczowych wyzwań w w/w zakresie. Skoncentrowano się głównie na kluczowych wymogach wynikających z regulacji unijnych, oraz ich stopień transpozycji do prawa krajowego. Nie bez znaczenia była też kwestia wypełnienia celów nałożonych na kraje członkowskie przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami.

Po prezentacji raportu rozpoczął się pierwszy panel, poświęcony kluczowym wyzwaniom związanym z gospodarką odpadami w Polsce. Dyskusję otworzył Grzegorz Bonar z CDM Sp. z o.o. krótką prezentacją, poświęconą maksymalizacji odzysku i dostaw energii z wykorzystaniem składowisk odpadów komunalnych, jako źródła i miejsca wytwarzania energii odnawialnej. Następnie do dyskusji włączyli się pozostali uczestnicy panelu: Krzysztof Choromański (Związek Miast Polskich), Dariusz Matlak (PIGO), Michał Piskorz (NFOŚiGW), Krzysztof Ważny (KIGO), oraz Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.). Problemy, nad którymi debatowano, to kwestie wymagań unijnych i prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, możliwe sposoby przetwarzania odpadów, a także szanse i zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z nowych regulacji prawnych.

Drugi panel z kolei poświęcony był możliwym modelom optymalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Udział w nim wzięli m.in. Tomasz Grabowski (Ministerstwo Środowiska), Wojciech Głuszczak (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.), Szczepan Lewna (SWL Polska) i Małgorzata Ostrowska (Sejmik Województwa Pomorskiego). Paneliści zastanawiali się przede wszystkim, w jaki sposób optymalnie wykorzystać łańcuch wartości związany z odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gminy. Istotnym tematem były też spalarnie, mianowicie jak ich budowa w oparciu o różne technologie (kotły rusztowe, fluidalne, zgazowanie plazmowe) może przełożyć się na wzrost opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, oraz przy jakim wolumenie odpadów komunalnych uzasadnione jest budowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Trzeci i ostatni panel dotyczył możliwych sposobów realizacji inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.), dr Dariusz Gulczyński (SWL Polska), Zdzisław Zabiełło (Fabryka Kotłów SEFAKO), Krzysztof Siwek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Małgorzata Skucha (NFOŚiGW), dr inż. Andrzej Skalmowski (SEEN Technologie). Zanim jednak rozpoczęto dyskusję, z prezentacjami wystąpili pan Zdzisław Zabiełło z SEFAKO (tytuł prezentacj:i Możliwości realizacji inwestycji EPC pod kierownictwem polskich firm  i  z udziałem krajowych dostawców), oraz ponownie, Grzegorz Bonar z CDM (zapoznając uczestników Kongresu ze studium przypadku zastosowania w Niemczech wysoce efektywnej technologii odzysku gazu ze składowiska "DEPO+"). Po tych krótkich wystąpieniach paneliści debatowali nad takimi zagadnieniami jak: uwarunkowania realizacji inwestycji w spalarnie odpadów komunalnych w świetle projektu ustawy o odpadach oraz nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminie; potencjalne modele współpracy pomiędzy samorządami i inwestorami prywatnymi – partnerstwo publiczno-prywatne vs formuła BOT (Built-Operate-Trasfer); możliwość wykorzystania środków unijnych oraz innych preferencyjnych źródeł finansowania przy budowie spalarni odpadów komunalnych; kluczowe  bariery w zakresie współpracy samorządów i inwestorów przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce.

Kolejna edycja Kongresu POWERPOL UTILITIES planowana jest na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów na stronie www.utilities.powerpol.pl.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj