Rozpoczął się etap konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC130.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod TYM LINKIEM.

Celem projektu jest w szczególności transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 1). Ministerstwo Infrastruktury zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach projektu tej ustawy. Termin na przekazywanie uwag, opinii i stanowisk mija 30 sierpnia br.

Uwagi i wnioski można składać: drogą elektroniczną, na adres mailowy [email protected], używając tabeli uwag, lub drogą pocztową, na adres na adres Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, tj. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z dopiskiem „konsultacje publiczne – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”.

W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do resortu (MI) do 30 sierpnia 2022 r. Uwagi, opinie i stanowiska można składać również osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej

Skomentuj