Urząd Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Krakowa.

Celem ustanowienia pomników przyrody jest ochrona drzew o okazałych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych.

W stosunku do pomników przyrody wprowadza się zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania,
2) umieszczania tablic reklamowych.

Na liście pomników przyrody znalazły się m.in. kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon pospolity, wiąz szypułkowy.

Wytypowane w projekcie uchwały, do objęcia ochroną w formie pomników przyrody,  drzewa zasługują na ochronę ze względu na ich walory przyrodnicze: wiek, wielkość oraz pokrój. Wysokie walory drzew potwierdza ich ocena dendrologiczna wykonana w 2011 r.

Cenne przyrodniczo drzewa, o których mowa, rosną na terenach będących własnością Gminy Kraków oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Najświętszego Salwatora.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie. Uzyskał także pozytywne opinie: Rady Dzielnicy I, Rady Dzielnicy V oraz Rady Dzielnicy VII. Projekt uzgodniono także z Rzymsko-Katolicką Parafią Prepozytury Najświętszego Salwatora.

Po przeprowadzeniu konsultacji, dokument zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Krakowa.

Projekt uchwały, uzasadnienie oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C oraz na stronie www.bip.krakow.pl; www.mowis.krakow.pl Konsultacje potrwają do 17 listopada 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2011 roku na: adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl, numer faksu 12 616 78 13 lub na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31 – 931 Kraków.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj