W powietrzu na terenie Kościerzyny wykryto jeszcze więcej rakotwórczych substancji niż w ubiegłym roku. Wyniki badań Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie są zatrważające – w punkcie kontrolnym stwierdzono 26 przekroczeń wartości dopuszczalnych w ciągu roku dla pyłu zawieszonego.

Kościerzyna nadal znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast województwa pomorskiego pod względem pyłu zawieszonego. Tym samym maksymalna wartość stężenia zbliżyła się do alarmowego poziomu w powietrzu, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

O rakotwórczym pierwiastku zrobiło się głośno przed czterema laty, kiedy wyniki prowadzonych badań okazały się bardzo złe. Informacje te wprawiły w osłupienie zarówno mieszkańców miasta, jak i władze samorządowe. Mimo że zlikwidowano trzy lokalne kotłownie w starym mieście, nie udało się zlikwidować problemu.

Pył zawieszony to przede wszystkim takie substancje jak benzoalfapiren, kadm, ołów, nikiel, arsen i substancje smołowe.Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Kościerzynie jest spowodowane głównie emisją komunikacyjną, emisją pyłów i szkodliwych gazów pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Prowadzone od wielu lat badania wykazują, że w okresie grzewczym następuje wyraźny wzrost poziomów stężeń dwutlenku siarki, zanieczyszczeń pyłowych oraz benzoalfapirenu w powietrzu. To dowodzi, że w przydomowych kotłowniach spalane są odpady, a podczas spalania odpadów uwalniane są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje.

Źródło: POLSKA Dziennik Bałtycki 

Czytaj więcej

Skomentuj