Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku.

Krajowy plan działania będzie przedstawiał ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii finalnej w podziale na energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie, uwzględniając m.in. wpływ polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

Warto zaznaczyć, iż przygotowanie „Planu działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku” jest także jednym z pierwszych zadań wynikających z Polityki energetycznej Polski do 2030 r. w obszarze energii odnawianej.

Krok pierwszy, projekt Planu krajowego

W celu wypełnienia tego zobowiązania, a w związku z tym pozyskania niezbędnych informacji do opracowania przedmiotowego dokumentu, minister gospodarki podjął działania zmierzające do przygotowania szczegółowej analizy, na podstawie której został opracowany Krajowy plan… Informacje zawarte w tej analizie zostały oparte na prognozach branżowych, w tym mających charakter ogólnodostępny, oraz danych pozyskanych od towarzystw branżowych. Już na etapie sporządzania dokumentu zostały przeprowadzone bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami środowiska branżowego energii odnawialnej, w ramach których omówiono potencjalne możliwości rozwoju technologii OZE do 2020 r.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 30 czerwca 2009 r. ustanawiającą schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, na mocy dyrektywy 2009/28/WE Krajowy plan działań zawiera opis następujących zagadnień:
• Podsumowanie polityki krajowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
• Przewidywane końcowe zużycie energii w latach 2010-2020,
• Cele kursy dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawianych,
• Środki służące osiągnięciu wyznaczonych celów,
• Oceny szacunkowe dot. wkładu każdej technologii energii odnawialnej w realizację wiążących celów na 2020 r. oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału OZE w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.

Dokument odnosi się do działań prowadzonych przez administrację rządową (odpowiedzialną za stworzenie warunków do stabilnych dostaw energii), organizacje i stowarzyszenia działające w branży OZE, potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem OZE. Określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań, wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Zakłada się, że filarem zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej z wiatru.

Należy zaznaczyć, że przygotowany już projekt Action Planu uwzględnia wszystkie wymagane decyzją Komisji zagadnienia. Jednakże ostateczny kształt dokumentu zostanie opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z zainteresowanymi resortami, a także ze wszystkimi branżowymi organizacjami i stowarzyszeniami. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag przedmiotowy dokument zostanie przedłożony pod obrady Komitetu do spraw Europejskich (KSE). Po przyjęciu dokumentu przez KSE będzie on przesłany do Komisji Europejskiej (KE), a także opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz w portalu internetowym KE.

Krok drugi „Prognoza…”

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż na podstawie projektu Krajowego planu… Minister Gospodarki w ramach implementacji przepisów dyrektywy 2009/28/WE opracował dokument pn. „Prognoza będąca realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE”. Prognoza przedstawia pozycje dotyczące przewidywanego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w latach 2010-2020, tj. końcowe zużycie energii (ktoe), końcowe zużycie energii  z OZE (ktoe) oraz prognozę nadwyżki produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zawarte w dyrektywie cele pośrednie dla Polski określają udział energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych latach na następującym poziomie: 2012 r. – 8,76%, 2014 r. – 9,36%, 2016 r. – 10,44%, 2018 r. – 11,88%. Przedmiotowy dokument w świetle polskiego potencjału w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wyraźnie pokazuje, że ww. cele pośrednie, Polska jest w stanie osiągnąć.

Cel obligatoryjny udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej w 2020 r. dla Polski wynosi 15%. 29 stycznia 2010 r. Komitet do spraw Europejskich przyjął prognozę wskazującą na możliwość osiągnięcia nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych powyżej obligatoryjnego poziomu i wynoszącą 15,48%.

Tego samego dnia dokument został przekazany do Komisji Europejskiej. Opublikowano go na ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz w portalu internetowym Komisji Europejskiej.

dr Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj