Dwie nowe inicjatywy prezydenta Krakowa w zakresie kształtowania środowiska będą przedmiotem najbliższej sesji Rady Miasta.

Radni zapoznają się z projektem dwóch uchwał. Pierwsza dotyczy ustanowienia użytku ekologicznego Lasu w Witkowicach, druga – uznania za pomniki przyrody kolejnych 20 drzew rosnących na terenie Krakowa. – Dla przyszłego użytku ekologicznego i drzew – proponowanych pomników przyrody opracowana została dokumentacja przyrodnicza i geodezyjna, wykazująca walory przyrodnicze i ich znaczenie w ekosystemie miasta, uzasadniające objęcie ochroną prawną. Oba projekty uchwał zostały uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – wyjaśnia Ewa Olszowska-Dej, zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Położony wzdłuż potoku Bibiczanka od ul. Witkowickiej do granic miasta Krakowa Las w Witkowicach jest siedliskiem i ostoją cennych i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wysokie walory przyrodnicze terenu potwierdza „Mapa roślinności rzeczywistej miasta Krakowa” opracowana w 2007 roku oraz zlecona niedawno inwentaryzacja przyrodnicza. Teren zasługuje na ochronę ze względów przyrodniczych i edukacyjnych oraz dla zachowania bioróżnorodności.

Druga z proponowanych uchwał zakłada ustanowienie 20 nowych pomników przyrody. Wytypowano drzewa rosnące na terenie Podgórza, Krowodrzy i Nowej Huty. Są to okazy o dużych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Drzewa uznane za pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie prawnej. Poza zakazem niszczenia, nie można wokół takich drzew prowadzić prac ziemnych oraz umieszczać reklam w odległości mniejszej niż 6 m od pnia. Wysokie walory roślin proponowanych do objęcia ochroną potwierdziła ocena dendrologiczna wykonana w 2010 roku.

Pierwsze czytanie prezydenckich projektów uchwał odbędzie się podczas sesji Rady Miasta Krakowa, 6 października br.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj