Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 6 marca 2023 r. wręczyła Krzysztofowi Gołębiewskiego akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Krzysztof Gołębiewski od 8 września 2022 r. pełnił obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Od kilkunastu lat jest związany z administracją publiczną, z czego od 11 lat z Inspekcją Ochrony Środowiska. Swoją pracę rozpoczynał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Krzysztof Gołębiewski jest twórcą i koordynatorem pierwszego w Polsce zespołu zadaniowego ds. zwalczania przestępczości środowiskowej, jaki powstał w strukturach Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie.

Krzysztof Gołębiewski

Radca prawny. Absolwent administracji i prawa z tytułem magistra. Miłośnik prawoznawstwa, wielki zwolennik ochrony środowiska i modyfikacji przepisów prawa. Jego hobby to również sport. Od 8 września 2022 r. pełni obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – czytamy na stronie GIOŚ.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym dzięki czemu uzyskał wpis na listę radców prawnych. Główne obszary zainteresowań to funkcjonowanie organów administracji publicznej w polskim i europejskim systemie prawnym, w tym zasady funkcjonowania służby cywilnej. Wiedza ukierunkowana na prawo administracyjne, cywilne i karne w tym na szczegółowe zasady prowadzenia postępowań – administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia oraz cywilnego, a także funkcjonowanie systemu ochrony środowiska w polskim systemie prawnym, w tym w zakresie realizowań zadań przez organy ochrony środowiska.

Od 12 lat jest związany z administracją publiczną, z czego od 10 lat jest pracownikiem Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej IOŚ). Swoją pracę rozpoczynał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej WIOŚ w Warszawie), gdzie zajmował na początku swojej kariery stanowisko starszego specjalisty i wykonywał samodzielne kontrole z zakresu gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii przemysłowych. Następnie powierzono mu funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji, gdzie odpowiadał za organizację pracy Wydziału Inspekcji m. in. w zakresie realizacji kontroli planowych i pozaplanowych w komponentach odpady, hałas i poważne awarie. Odpowiadał również za koordynację pracy działów inspekcji funkcjonujących w Delegaturach WIOŚ w Warszawie.

Był twórcą i koordynatorem pierwszego w Polsce zespołu zadaniowego ds. zwalczania przestępczości środowiskowej jaki powstał w strukturach Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie.

Budował struktury Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ

Następnie został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Jego głównym zadaniem w momencie powierzenia obowiązków było zbudowanie struktur departamentu.


 

Pierwszy w Polsce Zespół Terenowy Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ


 

Ponadto w trakcie pracy Krzysztofa Gołębiewskiego na wspomnianym stanowisku udało się wdrożyć szereg rozwiązań usprawniających pracę IOŚ w tym nowym obszarze jej działalności, m. in.:

  • wdrożono szereg zmian legislacyjnych – ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (zmiana w zakresie m.in. granic odpowiedzialności karnej za przestępstwa środowiskowe), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (zmiana w zakresie umożliwienia tworzenia w WIOŚ wydziałów zwalczania przestępczości środowiskowej), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (zmiana w zakresie dodania do systemu SENT odpadów w strumieniu transgranicznym);
  • uruchomiono na stronie internetowej GIOŚ formularz „zgłoś interwencję”, który umożliwia w sposób elektroniczny zgłoszenie wniosku o interwencję w zakresie naruszania przepisów o ochronie środowiska;
  • rozwinięto współpracę z IOŚ, KAS, ITD, Policją i Prokuraturą w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w tym m. in. podpisano porozumienia pomiędzy GIOŚ a KGP oraz zorganizowano ogólnopolską akcję kontroli transportów odpadów „Nielegalne Odpady”;
  • GIOŚ otrzymał dostęp do hurtowni danych BDO, co umożliwia przygotowywanie analiz dla potrzeb IOŚ oraz organów ścigania;
  • opracowano i wdrożono wytyczne do planowania pracy IOŚ w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej, w tym określenie zadań priorytetowych oraz wprowadzono mierniki w zakresie czynności jakie IOŚ wykonuje na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o IOŚ.

Jest współautorem wytycznych w zakresie realizacji działań pokontrolnych (opis i wzory dokumentów) IOŚ, które stanowią część Informatycznego Systemu Kontroli oraz jest wykładowcą na kursie i współautorem programu szkoleniowego dla osób podchodzących do egzaminu na Inspektora IOŚ.

Od 2022 r. jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia w ramach kursu „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiary sprawiedliwości”. Jest także autorem komentarzy i publikacji z zakresu ochrony środowiska.


Zwalczanie przestępczości środowiskowej. Oto kierunki nowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska [DEBATA]


 

Czytaj więcej

Skomentuj