Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy do zadań własnych gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi dbać o stan sieci i urządzeń, które temu służą, w tym hydrantów.

Sieć wodociągowa musi być dostosowana do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło wody i powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych.

Z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego trzeba te urządzenia i sieci utrzymywać oraz ponosić koszty tych działań.

Dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Utrzymanie sieci hydrantów związane jest z bieżącą eksploatacją, pomiarami wydajności i odpowiednim ciśnieniem w hydrantach, naprawami i konserwacjami oraz wymianą samych hydrantów i zasuw.

Hydranty zewnętrzne, zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Usytuowanie hydrantów powinno spełnić określone warunki: być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej, być odpowiednio oznakowane. Przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu.

Hydranty zewnętrze mają być też poddawane przeglądom, konserwacji i być zabezpieczone. Więcej o kosztach utrzymania hydrantów można przeczytać w artykule Romana Kotapskiego w miesięczniku “Wodociągi-Kanalizacja”.

Sprawdzą 100 tys. hydrantów

Warszawskie MPWiK rozstrzygnęło właśnie przetarg na audyt sieci hydrantów. Jest to aż 100 tys. jednostek, które trzeba sprawdzić i opisać przez najbliższe dwa lata.

Przegląd hydrantów wraz z testowaniem ich ciśnienia nominalnego i wydajności mierzonej na zaworach hydrantowych wykonają specjaliści z Saur Polska z podwykonawcami. Każdy hydrant będzie podlegał kontroli jego statystyki, dostępności, mocy i przepływu.

– Cała praca nasza oraz naszych współpracowników, w ramach tego zlecenia, ma na celu weryfikację, czy zapewnione są właściwe parametry wodne sieci wodociągowej w zakresie nominalnej wydajności i ciśnienia na zaworach. Jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzania ewentualnych akcji gaśniczych, przez służby straży pożarnej. Sprawne hydranty to jeden z niezwykle istotnych elementów w zakresie bezpieczeństwa Warszawiaków – informuje Magdalena Markiewicz, prezes zarządu Saur Polska.

Czytaj więcej

Skomentuj