– Po kilkunastu miesiącach pracy powstała mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej. W ten sposób znaleźliśmy się wśród 20 polskich miast, które dostosowały się do wymogów unijnych i przepisów ustawy prawo ochrony środowiska – informuje Joanna Lorenc, z wydziału ekologii i rolnictwa dąbrowskiego UM, odpowiedzialna za realizację projektu ze strony miasta.

Mapa, która powstała stanowi materiał wyjściowy dla przygotowania programu ochrony środowiska.- W ramach prac nad mapą akustyczną zostały opracowane dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i tramwajowych i zakładów przemysłowych – mówi Marta Melloch, kierownik projektu. –  Do obliczeń wykorzystywaliśmy parametry głównych źródeł hałasu tzn. sieci drogowo-ulicznej, sieci kolejowej, sieci tramwajowej, zakładów przemysłowych.

– Na podstawie cyfrowej mapy Dąbrowy Górniczej opracowany został numeryczny model terenu. Wykorzystując dodatkowo dane z ewidencji gruntów i budynków stworzono trójwymiarowy model zabudowy miast – dodaje Beata Kempa, konsultant projektu. Budynkom przyporządkowano liczbę mieszkańców. Do obliczeń hałasu przygotowano dane graficzno-opisowe ulic. Efektem finalnym jest mapa akustyczna miasta obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu. Dobrze obrazują je przygotowane imisyjne mapy hałasu. To one stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym na terenie Dąbrowy Górniczej.

Mapy pokazują rozkład poziomu hałasu na obszarze miasta oraz jego źródła. Wszystkie te informacje można odczytać i samodzielnie analizować. Mapa akustyczna jest bowiem dostępna dla każdego mieszkańca posiadającego dostęp do sieci – na portalu internetowym, pod adresem www.mapaakustyczna.dabrowa-gornicza.pl

Udostępnione narzędzie jest proste w nawigacji, a z informacji tam zawartych mogą korzystać wszyscy zainteresowani. By się nią poslugiwać nie musimy posiadać specjalnych umiejętności, poruszanie się po mapie przebiega w sposób intuicyjny.

W ramach prac wykonawca sporządził także tzw. Mapę Wrażliwości Hałasowej tzn. mapę dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów na obszarze miasta, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych. Wskazuje obszary, na których nie ma przekroczeń hałasu.

Dane z mapy akustycznej i jej wyniki mogą zostać dołączone do Miejskiego Systemu Informacji o Środowisku i wykorzystywane nie tylko przez służby ochrony środowiska. Obecnie przygotowana mapa stanowi materiał wyjściowy do opracowania i uchwalenia przez Radę Miejską programu działań, którego celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego.

– Mapa akustyczna przygotowana dla Dąbrowy Górniczej jest opracowaniem prezentującym aktualny stan akustyczny miasta – podsumowuje Joanna Lorenc. – Jej ważność wynosi 5 lat. Wraz z gotową mapą otrzymaliśmy również narzędzia do obliczania i do przetwarzania danych akustycznych. Możliwości jakie stwarza takie opracowanie, jest naprawdę wiele. Z pewnością będziemy z nich korzystać.

Opracowaniem objęto całą Dąbrowę, z liczbą mieszkańców 123 746 (stan na 2011r.). Ujęto w nim 26 737 budynków, z czego 19 813 zlokalizowanych na terenach chronionych – uwzględnionych w mapie wrażliwości. Sumaryczna długość dróg wykorzystanych podczas tworzenia opracowania to 882.947 km. Do analizy hałasu uwzględniono 8 linii kolejowych i trzy linie tramwajowe oraz 72 obiekty przemysłowe.

Projekt „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza” o wartości 813.738,00 PLN uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.4 „Zarządzanie środowiskiem”) w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych tj. 691.677,30 PLN.

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej została zrealizowana przez konsorcjum Firm: SECTEC i BMT ARGOSS z siedzibą w Gdańsku.

źródło: dabrowa-gornicza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj