Polska od 2007 r. uczestniczy w pracach powstałego trzy lata wcześniej międzynarodowego porozumienia Methane to Markets Partnership (M2M). Na spotkaniu ministerialnym, odbywającym się w Mexico City w październiku ubiegłego roku porozumienie M2M zostało rozszerzone o nowe zadania i podniesiono jego rangę, jednocześnie zmieniając nazwę na Global Methane Initiative (GMI). Celem GMI jest międzynarodowe, wspólne działanie na rzecz redukcji emisji i energetycznego wykorzystania metanu, a także wzajemna wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy na ten temat. Członkostwo w GMI daje ponadto partnerom możliwość skorzystania z dofinansowania na przedsięwzięcia związane z redukcją i wykorzystaniem metanu.

Polska aktywność

Global Methane Initiative swoje cele realizuje w sektorach: górnictwa węgla, przesyłu ropy i gazu, rolnictwa, składowania odpadów oraz oczyszczania ścieków. Struktura GMI to Komitet Sterujący oraz pięć podkomitetów tematycznych. Podkomitet ds. Węgla skupia się na redukcji emisji metanu z kopalń węgla, w tym zawartego w powietrzu wentylacyjnym. Podkomitet ds. Ropy i Gazu wspiera rozwój technologii uszczelniających sieci wydobywcze i przesyłowe. Podkomitet ds. Rolnictwa zajmuje się koordynacją projektów ograniczania emisji metanu z odpadów rolniczych, w tym z odchodów zwierząt hodowlanych, z fermentacji jelitowej oraz uprawy ryżu. Podkomitet ds. Składowisk Odpadów Komunalnych promuje efektywne wykorzystanie gazu składowiskowego, a nowo powstały Podkomitet ds. Oczyszczalni Ścieków Komunalnych zajmuje się wykorzystaniem gazu powstałego w procesie oczyszczania ścieków. Obecnie w GMI uczestniczy 41 państw oraz ponad 1000 innych podmiotów, w tym przedsiębiorstw. Sekretariat GMI prowadzony jest przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Warto zaznaczyć, że USA jest inicjatorem GMI, a wcześniej M2M.

Polska jest aktywnym członkiem Global Methane Initiative. Gospodarka naszego kraju charakteryzuje się dużym potencjałem redukcji emisji metanu, a co za tym idzie – również jego efektywnym wykorzystaniem. Uwzględniając to, a także z uwagi na fakt sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 12-14 października br. w Krakowie zorganizowano Konferencję GMI. W jej ramach odbyły się: pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Inicjatywy, techniczne spotkania podkomitetów oraz inne wydarzenia towarzyszące. Pierwszym etapem konferencji były wyjazdy studyjne, mające na celu zaprezentowanie gościom polskich rozwiązań, w tym instalacji służących do zagospodarowania metanu. Między innymi wizytowano Kopalnię Doświadczalną Barbara, KWK Pniówek, wysypisko odpadów komunalnych w Baryczy, instytut rolniczy oraz stację przesyłową gazu ziemnego.

Metan groźniejszy od CO2

Metan jest jednym z głównych gazów wywołujących efekt cieplarniany, jego potencjał cieplarniany jest 25 razy większy niż dwutlenku węgla. Dlatego działalność Global Methane Initiative to olbrzymi wkład w podejmowane przez społeczność międzynarodową działania na rzecz ochrony klimatu. Energetyczne wykorzystanie metanu to podwójna korzyść. Z jednej strony redukując emisję metanu do atmosfery, zapewniamy efekt ekologiczny, a jednocześnie w tym samym procesie uzyskujemy korzyści gospodarcze w postaci energii. Wykorzystanie metanu to niezwykle przekonywujący przykład efektywnych kosztowo działań w zakresie ochrony środowiska. Powinniśmy zatem podejmować wszelkie możliwe kroki, aby w pełni rozwinąć potencjał w tym zakresie. Aby to osiągnąć, trzeba poszukiwać nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych – wydaje się, że taki wysiłek będzie w pełni opłacalny.

Na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej Polska postrzegana jest jako aktywna w zakresie redukcji emisji metanu i jego energetycznego wykorzystania. Tylko kilka krajów UE uczestniczy w pracach Global Methane Initiative, mimo że w większości z nich występuje problem emisji metanu. Polska powinna zatem jeszcze bardziej zintensyfikować działania w tym zakresie, aby stały się one naszą specjalnością na forum Unii Europejskiej. Byłoby niezwykle korzystne, gdyby Polska mogła nadawać ton tym zagadnieniom w UE. Moglibyśmy być inicjatorami nowych rozwiązań, również legislacyjnych, związanych z postępowaniem z metanem. Stanowiłoby to bardzo mocne zaakcentowanie naszego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi i jednocześnie dowód na to, że można bardzo dużo zrobić w tym obszarze, niekoniecznie w sposób negatywnie oddziaływujący na gospodarkę.

Na koniec chciałbym zasygnalizować zagadnienie, któremu należy poświęcić dużo uwagi. Mam na myśli efektywność energetyczną. Generalnie panuje przekonanie, że każda poprawa w tym zakresie jest korzystna. Okazuje się jednak, że niejednokrotnie kierowane na rynek nowe wyroby, charakteryzujące się niższym zużyciem energii, wywołują nadmierną konsumpcję. W efekcie korzyści związane z wyższą efektywnością energetyczną nowego wyrobu są wielokrotnie niższe niż wydatek energetyczny na wytworzenie nowych produktów. Konieczna w tym zakresie jest analiza cyklu życia produktów, która powinna być niezwykle ważnym drogowskazem, wpływającym na zachowania konsumpcyjne społeczeństwa.

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj