Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Nysie 10 czerwca 2011 r. krytycznie ustosunkowano się do niektórych poprawek Senatu wprowadzonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarząd Związku Miast Polskich stwierdził, że ustawa jest kompromisem, który pozwoli gminom przejąć realną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce, zwrócił się jednak do Sejmu o odrzucenie 3 poprawek Senatu.

Pierwsza dotyczy umożliwienia gminie samodzielnej realizacji zadania polegającego na budowie, utrzymywaniu lub eksploatowaniu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dopiero po trzech przetargach i to najwyżej przez trzy lata. "Stanowisko Senatu, uzasadnione chęcią wzmocnienia konkurencyjności w tej dziedzinie gospodarki, jest nie do przyjęcia z powodu tego, że co najmniej 3 przetargi lub procedury wyboru, przeprowadzane w odstępach minimum 3 miesięcy, spowodują zbędne wydłużenie czasu, w którym przetwarzanie odpadów nie będzie prawidłowo zorganizowane, a poza tym ograniczenie do trzech lat okresu, w którym gmina będzie mogła prowadzić to zadanie, jest niezgodne z zasadami racjonalności wykorzystania środków publicznych i efektywności działania. Nikt nie zainwestuje bowiem w budowę czy modernizację instalacji, jeśli będzie mógł prowadzić ją najwyżej 3 lata" – czytamy w stanowisku ZMP.

Druga poprawka, której odrzucenie zdaniem ZMP powinno być rozważone, dotyczy wykreślenia zapisów, odnoszących się w różnych przypadkach do uchwał rady gminy, o treści „stanowiąca akt prawa miejscowego”.

"Senat nie wziął pod uwagę zdarzających się wciąż w orzecznictwie rozbieżności w zaliczaniu przez sądy administracyjne uchwał organów JST do aktów prawa miejscowego. W tej sytuacji uważamy – czytamy w stanowisku – że wskazanie przez ustawodawcę – jak to ma miejsce w niektórych ustawach – że dana uchwała, zwłaszcza powszechnie obowiązująca i rodząca określone skutki prawne dla obywateli i podmiotów na terenie gminy, jest aktem prawa miejscowego" – czytamy w stanowisku ZMP.

Trzecia poprawka, której odrzucenie proponują samorządowcy z miast, jest związana z dodaniem w art. 4 pkt 1 lit. e) w pkt. 15 c nowej litery „d” w brzmieniu: „d) inne instalacje działające zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4”.

"Intencją ustawodawcy było jasne zdefiniowanie w ustawie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wpisanie w tym miejscu wyjątków, które będą mogły być wylobbowane w rozporządzeniach wydawanych na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o odpadach, jest wynikiem działania, mającego na celu rozmycie jasnej definicji instalacji regionalnych" – uważa zarząd ZMP.

źródło: ZMP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj