W Ozorkowie przygotowywany jest wspólny projekt miasta i gminy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i w kilku miejscowościach na terenie gminy.

Zintegrowany projekt miasta i gminy ma większe szanse na pozyskanie środków unijnych. Burmistrz i wójt chcą w marcu przyszłego roku złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Po zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa inwestycja rozpoczęłaby się jeszcze w roku 2008, a zakończono by ją w 2013. Wartość projektu to ponad 100 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych – 77 %, wkład miasta i gminy – 17%, dotacja z NFOŚiGW – 6%.

W tej chwili 60 % mieszkańców Ozorkowa ma dostęp do miejskiej sieci kanalizacyjnej, po realizacji projektu ponad 80% miasta będzie skanalizowane. W ramach projektu zostanie wybudowane 19,5 km sieci kanalizacyjnej w mieście Ozorkowie i 64 km w miejscowościach Sokolniki – Las, Wróblew, Śliwniki i Skromnica, z których ścieki będą odprowadzane do ozorkowskiej oczyszczalni ścieków.

Wspólna inwestycja ma także obejmować budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków poprzez budowę kolektora w stronę lasu komunalnego i drogi krajowej nr 1, wybudowanie18 km dróg. Dzięki realizacji projektu dostęp do kanalizacji sanitarnej uzyska 7 tys. mieszkańców, a w okresie letnim – 15 tys.
źródło: umozorkow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj