Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach, obniżenie opłaty śmieciowej, dofinansowanie części kosztów pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach – to propozycje wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Katowic.

Przedstawił je podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Krupa. Przypomniał, że w Katowicach działa 1600 organizacji pozarządowych, realizujących zarówno zadania zlecone przez gminę, jak i własne. – To działalność bardzo istotna z punktu widzenia działania miasta. Choć dynamizm i tempo tych działań przygasło, to nie chcemy ich zatracić i wychodzimy naprzeciw potrzebom tych organizacji, oferując plan pomocowy – powiedział Krupa.

Filary wsparcia

Katowicki Pakiet NGO zawiera rozwiązania możliwe do wdrożenia przez samorząd w obecnie obowiązujących ramach prawnych i opiera się na pięciu filarach. Pierwszy z nich dotyczy organizacji, które najmują lokale będące własnością miasta Katowice. Sytuacja ta dotyczy 82 NGO-sów.

Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań. – Gdy wznowią działalność po zakończeniu obostrzeń, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną zwolnione z 50-proc. czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy – wyjaśnił prezydent i podkreślił, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek organizacji.

Taniej za śmieci

Drugi filar Katowickiego Pakietu NGO dotyczy możliwości zwolnienia katowickich organizacji pozarządowych, które są płatnikami podatku od nieruchomości, z zapłaty tego podatku w całości lub w części, co wynika z faktu, że część organizacji korzysta już ze zwolnienia na podstawie odrębnej uchwały z 2018 r.

Rozwiązanie to będzie mogło być wdrożone po wejściu w życie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0. Dodatkowo w ramach drugiego filaru NGO-sy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50 proc. opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego. Założenia pierwszego i drugiego filaru nie dotyczą sytuacji, gdy wspomniane wydatki są pokrywane z dotacji.

Będą aneksy do umów

Trzeci filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. – Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGO-sy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będziemy podpisywać. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. Jesteśmy otwarci na pomysły NGO-sów i będziemy podpisywać stosowne umowy lub aneksować te już obowiązujące – zapewnił prezydent Marcin Krupa.

Czwarty filar obejmuje dodatkowe wsparcie dla podmiotów NGO, które w różny sposób wspierają walkę z epidemią koronawirusa. – Wdrażanie czwartego filaru tak naprawdę w Katowicach rozpoczęło się już w marcu, ale planujemy zintensyfikować te działania. Organizacje pozarządowe wspierają system opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie profilaktyki. Mowa m.in. o pracownikach i wolontariuszach NGO-sów, którzy robią zakupy i dowożą jedzenie dla seniorów, szyją maseczki czy też pomagają osobom bezdomnym – podkreślał prezydent Katowic.

NGO-sy pomagają seniorom i samotnym

W ostatnich tygodniach katowicki MOPS podpisał umowy na kwotę 250 tys. zł z podmiotami NGO m.in. na przygotowanie i dowóz paczek zawierających produkty żywnościowe i higieniczne dla osób samotnych, pogotowie zakupowe, dowóz posiłków z Dziennych Domów Pomocy Społecznej czy też przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych. Ponadto miasto zakupuje i przekazuje dla NGOsów środki ochronny – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz dystrybuuje środki ochrony uzyskane od innych darczyńców.

Piąty filar stanowią dodatkowe działania i rozwiązania prawno-finansowe, o które zabiegały organizacje pozarządowe. Znalazł się w nim m.in. zapis dotyczący możliwości rozliczania w ramach dotacji wydatków administracyjnych za czynsz, media, opłaty telefoniczne i Internet. Możliwość ta będzie dotyczyć działań realizowanych w siedzibie organizacji o charakterze stacjonarnym na rzecz mieszkańców Katowic. Ponadto uelastycznione zostaną terminy wypłat dotacji przyznanych dla NGO-sów.

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Katowicach będzie realizować dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej – realizując zapisy rządowej „tarczy antykryzysowej”. W tym zakresie, po uruchomieniu naboru wniosków przez MRPiPS, PUP Katowice zamieści na stronie internetowej wszystkie formularze niezbędne do przyznania pomocy dla NGO-sów. Prezydent Marcin Krupa zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii.

Piąty filar obejmuje także możliwość zmian w umowach partnerskich z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych – w ramach możliwości formalno-prawnych i finansowych.

Czytaj więcej

Skomentuj