Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako przemysłowego. Projektowana modyfikacja uwzględnia w obliczeniach ulgę w opłacie kogeneracyjnej.

Na podstawie Ustawy o OZE minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Przepisy dotyczące ulgi dla obiorców przemysłowych różnicują pozycję tych odbiorców w stosunku do ilości energii objętej ulgą w zależności od poziomu ich energochłonności.

– Z uwagi na wprowadzenie w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji mechanizmów ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorcy przemysłowego, powstała potrzeba dostosowania rozporządzenia do zgodności z systemem ulg dla przemysłów energochłonnych – podkreśliło w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Klimatu. Chodzi o uwzględnienie w kalkulacjach ulgi kogeneracyjnej.

Jak zauważa ministerstwo, proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców o system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, który należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg.

MK przypomniało też, że pomoc dedykowana jest do sektorów, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych.

Czytaj więcej

Skomentuj