W częstochowskiej Oczyszczalni Ścieków „Warta” zakończono kilkuletnią realizację jednego z największych kontraktów z Funduszu Spójności ”Modernizację Oczyszczalni Ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu łącznie z suszeniem termicznym” kosztującą 58 mln zł.

Wartość poczynionych w ramach Projektu inwestycji wyniosła 36 mln euro, a wsparcie Funduszu Spójności stanowiło ponad 23 mln euro. 

Na całość projektu złożyły się, oprócz modernizacji oczyszczalni, następujące zadania:

  • Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu Wierzchowisko,
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie i w gminie Mykanów,
  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej,
  • Budowa kolektora deszczowego z centrum miasta do rzeki Warty.

– Nie bylibyśmy w stanie zrealizować takich inwestycji z własnych środków spółki – mówi Edward Sokołowski, prezes Oczyszczalni Ścieków Warta SA.

 – Dzisiaj uroczyście podsumowujemy siedmioletni okres realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”, którego wykonanie bez finansowego wsparcia Unii Europejskiej nie byłoby możliwe. To nie tylko największe – zarówno pod względem zakresu wykonywanych robót jak i zaangażowania finansowego – przedsięwzięcie publiczne zrealizowane w regionie częstochowskim w okresie ostatnich kilkunastu lat – mówi prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. – To również przedsięwzięcie, które uzyskało największe wsparcie Wspólnoty Europejskiej. To w końcu przedsięwzięcie stanowiące przykład dobrej partnerskiej współpracy jego Uczestników – Miasta Częstochowy, Gminy Mykanów, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz Oczyszczalni Ścieków „Warta” – której efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców.  

O inwestycji w ”Warcie”:

Sektor biologiczny

Przedmiotem tej części kontraktu było zwiększenie pojemności komór biologicznych z osadem czynnym o blisko 7,0 tys. m³ /ok.29%/, oddzielenie stref nitryfikacji od stref denitryfikacji i zmiana systemu napowietrzania. W wyniku tych zmian osiągnięto parametry ścieków odprowadzanych do odbiornika, które spełniają normy europejskie. Dzięki temu do rzeki Warty trafi mniej 365,0 ton azotu w czystym składniku oraz 9,0 ton fosforu w czystym składniku – związków mających największy wpływ na eutrofizację środowiska naturalnego rzeki Warty.

Sektor osadowy

W ramach modernizacji tego sektora:

  • wybudowano dodatkową czwartą zamkniętą komorę fermentacyjną zwiększając ogólną pojemność komór z 9 360 m³ do 12 260 m³  tj. o blisko 3 000m³;.
  • wybudowano dwa zagęszczacze grawitacyjne osadu o pojemności 530 m³ każdy / przed WKF-ami wybudowano zbiornik osadu zmieszanego o pojemności 630 m³
  • dokonano wymiany czterech wyeksploatowanych ( ponad 20 lat ) pras różnych firm  na nowoczesne trzy prasy taśmowe firmy KLEIN
  • wybudowano suszarnię osadu opartą na technologii KEPPEL-SEGHERS

Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci mniejszej ilości osadów ściekowych, lepiej zhigienizowanych i lepiej rozłożonych i większej o 30 % ilości biogazu. Główny jednak efekt ekologiczny, dotyczący gospodarki osadami został osiągnięty  poprzez wydłużenie ciągu technologicznego tego sektora i wybudowanie suszarni  osadów typu KEPPEL-SEGHERS o wydajności 2x 41 m3/dobę ( przy jednoczesnej pracy obu linii). W wyniku tego uzyskano osad w postaci bezzapachowego granulatu o średnicy 5 – 10 mm o konsystencji stałej , posiadający wartość opałową wynoszącą ok. 11,5 kJ. Ponadto roczna ilość osadów powstających w  oczyszczalni uległa pięciokrotnemu zmniejszeniu – zamiast dotychczasowych 22,0 tys. ton do środowiska trafi ok. 4,5 tys. ton.

Sektor biogazowy

 W ramach modernizacji tego sektora stary, stalowy mocno skorodowany zbiornik wyrównawczy na biogaz o pojemności 3000 m³ zastąpiono nowym  o pojemności 2150 m³. Zmodernizowano istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy, wymieniono kotły, wybudowano nową pochodnię o wysokości 5,5 m, stanowiącą zawór bezpieczeństwa dla całej instalacji biogazowej. W wyniku realizacji w/w robót zmieniła się w radykalny sposób gospodarka biogazem. Poprawie uległa ilość i jakość biogazu – roczna jego produkcja wynosi obecnie 2,2 mln m3.

źródło: czestochowa.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj