W ramach programu ochrony ujęć wody dla wielkich aglomeracji miejskich przy wsparciu EkoFunduszu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mińsku Mazowieckim. Dotychczas trafiające tam miejskie ścieki (komunalne oraz przemysłowe w ilości ok. 6,7 tys. m3 na dobę) były kierowane do konwencjonalnej oczyszczalni, niespełniającej wymogów dotyczących usuwania związków organicznych, substancji biogennych ani zawiesiny ogólnej. Ten stan zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy to przystąpiono do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Obecna wydajność oczyszczalni wynosi 7,7 tys. m3 ścieków na dobę. Jest ona w stanie przyjąć i oczyścić również ścieki deszczowe, dopływające z części miasta objętej kanalizacją ogólnospławną. W ramach projektu zmodernizowano też gospodarkę osadową oczyszczalni, co umożliwi przyrodnicze lub rolnicze zagospodarowanie osadów. Na realizację inwestycji EkoFundusz przyznał dotację w wysokości 3,27 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia technologicznego oczyszczalni oraz roboty budowlano-montażowe. Modernizacja obiektu w Mińsku przyczyni się do redukcji o ponad 20% substancji organicznych i zawiesiny oraz o ok. 70% związków azotu i fosforu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj