W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł. To m.in. profilaktyka, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie rozwiązań w celu ich aktywizacji społecznej i zawodowej – poinformował resort.

Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – podano we wtorek w komunikacie.

Najważniejsze cele programu to inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi, programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

“Budżet programu w 2023 r. wyniesie 5,5 mln zł. To ważne wsparcie i uzupełnienie ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności” – mówi minister Marlena Maląg.

4 moduły programu

Program składa się z czterech części, tzw. modułów. Część “Profilaktyka” ma pomóc w zapobieganiu bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł “Wsparcie osób bezdomnych” ma na celu prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Moduł “Infrastruktura” ma wspierać podmioty w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Część “Innowacyjność” ma inspirować do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

“Program “Pokonać bezdomność” obejmuje wiele obszarów, dzięki czemu możemy wspierać finansowo działania na różnych polach. Nasz cel jest wspólny – walka z kryzysem bezdomności oraz pomoc tym, którzy się z nim mierzą” – wskazuje Maląg.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej

Skomentuj