Ruszają konsultacje w sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Będą trwały do 25 sierpnia br. – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

“1 czerwca br. Komisja Europejska pozytywnie oceniła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. +Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich+” – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje do 25 sierpnia br.

Wskazano, że w tym celu został opracowany projekt będący przedmiotem konsultacji: “Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”. Jego przygotowanie jest zarazem realizacją jednego z kamieni milowych KPO.

“Zachęcamy do włączenia się w opiniowanie tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 25 sierpnia br.” – dodało ministerstwo.

Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich obejmować będą następujące zakresy wsparcia:

  • W ramach obszaru A zaplanowano aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przez ośrodki doradztwa rolniczego przez organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wypracowywanie wieloletnich planów działań dotyczących niezbędnych przedsięwzięć z zakresu poprawy gospodarki wodnej, w szczególności na terenach rolnych lub leśnych.
  • W ramach obszaru B mają być realizowane przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania), w celu rozwoju ogólnopolskiego systemu retencji wodnej na obszarach wiejskich, realizowane na terenach rolniczych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pozytywny wpływ na grunty rolne lub leśne

Zaznaczono, że możliwa będzie również realizacja inwestycji na wiejskich terenach zurbanizowanych pod warunkiem, że inwestycje oprócz gromadzenia wody, będą również wywierały pozytywny wpływ na grunty rolne lub leśne.

W ramach obszaru C przewidziano inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych realizowaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu stworzenia aktualnej bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Czytaj więcej

Skomentuj