50 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania, o którą mogą ubiegać się projekty z zakresu rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo, a także przedsięwzięcia polegające na zabezpieczeniu osuwisk i budowie umocnień brzegowych.

24 października Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wnioski można składać od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r., w godzinach 9.00 – 15.00 do:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu),
– właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi 50 mln euro (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011). Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem działania 2.2 jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:

– rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych);
– zabezpieczeniu/stabilizacji osuwisk;
– modernizacji i budowie umocnień brzegowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także urzędy morskie, wojsko (jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym) i podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście projektów indywidualnych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj