Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski wręczył tegoroczne nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów – dwie indywidualne oraz trzy zespołowe.

Nagrodę indywidualną Ministra Środowiska za całokształt pracy naukowo-badawczej otrzymał prof. dr hab. Bronisław Paczyński – wybitny specjalista w dziedzinie hydrogeologii, wieloletni przedstawiciel hydrogeologicznego środowiska naukowego, autor wielu prac naukowo-badawczych. Dorobek naukowy prof. Paczyńskiego wyznacza kierunki działań w obszarze hydrogeologii, w szczególności w zakresie regionalizacji zwykłych wód podziemnych, gospodarki zasobami wód podziemnych i ich ochrony, a w szczególności w zakresie kartografii hydrogeologicznej. Jego działalność na polu kartografii czy systematyki zwykłych wód podziemnych, przyczyniła się m.in. do wdrożenia wymogów dyrektyw unijnych do prawodawstwa krajowego.

Kolejnym laureatem konkursu jest prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który został uhonorowany za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie leśnictwa. W jego dorobku zawodowym znalazły się m.in. pionierskie badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza pochodzenia przemysłowego na grzyby chorobotwórcze drzew leśnych oraz badania nad chemicznym zaprawianiem nasion w celu ich ochrony przedwschodowej przed zgorzelą i innymi chorobami na szkółkach leśnych. Działalność ta przyczyniła się do rozwoju nauk leśnych, a zwłaszcza mikologii i szkółkarstwa leśnego. Profesor Grzywacz był i jest przedstawicielem wielu gremiów związanych z leśnictwem i ochroną przyrody, a także autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i książek z zakresu leśnictwa. W latach 1992-93 był wiceministrem środowiska i Głównym Konserwatorem Przyrody.

Nagrodę za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał zespół, pracujący w składzie Paweł Woźniak, Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Janusz Haisig, Joachim Szulc, Hans Hagdorn. Zespół został wyróżniony za opracowanie pt. „Geopark Góra Św. Anny — udokumentowanie i propozycja jego ochrony”. Praca ta stanowiła merytoryczną podstawę do nadania przez Ministra Środowiska udokumentowanemu obszarowi rangi Geoparku Krajowego. Wyniki projektu posłużyły do utworzenia nowego punktu na geoturystycznej mapie Europy, prezentującego walory utworów mezozoicznych rejonu Opola, będących jednymi z nielicznych dobrze zachowanych na naszym kontynencie.

Minister Andrzej Kraszewski wręczył również nagrodę zespołowi specjalistów, pracującemu w składzie Andrzej Czerniak i Małgorzata Górna za pracę pt. „Opracowanie i wdrożenie metody monitoringu przejść dla zwierząt oraz techniczno-biologicznych rozwiązań ułatwiających migrację i zachowanie bioróżnorodności w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych”. Zawiera ona innowacyjne rozwiązania i modyfikacje w zakresie rozwiązania problemu zwiększenia skuteczności i funkcjonalności w lokalizacji przejść dla zwierząt w obrębie szlaków komunikacji (drogowych, kolejowych i wodnych).

Kolejnymi laureatami nagrody zostali Piotr Ostrowski, Bronisław Pytel i Mateusz Kubiński. Tematem przygotowanego przez nich opracowania była „Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej na drodze zarządzania energią z procesów technologicznych z ograniczeniem zakresu korzystania ze środowiska”. Autorzy wskazują, że wdrożenie określonych w pracy działań pozwoli na zredukowanie wielkości zużycia energii o około 40 proc. GWh, co po przeliczeniu daje roczną redukcję emisji o około 40 000 ton.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj