W świetle badań przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny obserwuje się w Polsce od 2002 r. wzrost nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska – do poziomu blisko 11 mld zł w 2010 r. Nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną wyniosły ponad 3,5 mld zł.

Nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska w 2010 r. pochodziły w dominującej części ze środków własnych (44,2% ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), w 27,7% z funduszy ekologicznych, pożyczek i kredytów, w 22,1% z zagranicy, w 3,6% dofinansowane były z budżetu oraz w 2,4% z innych środków.

Nakłady na gospodarkę wodną pochodziły ze środków własnych (43,0% ogółu nakładów na gospodarkę wodną), z funduszy ekologicznych, pożyczek i kredytów (21,1%), z zagranicy (19,0%), ze środków z budżetu (14,6%) oraz z innych środków (2,3%).

Od kilku lat udział środków własnych inwestorów kształtuje się na poziomie 40- 50% ogólnych nakładów na środki trwałe, zarówno w ochronie środowiska, jak i w gospodarce wodnej. Podobnie udział środków z budżetu w tych inwestycjach niewiele się zmienia (w ostatnich 10-ciu latach wynosił 2 – 4% w przypadku ochrony środowiska oraz 10 – 17% dla gospodarki wodnej). Znacznie wzrósł natomiast udział środków z zagranicy. Największy wzrost tych środków odnotowano w 2003 r. (z 4% w 2002 r. do 9% w 2003 r. w ochronie środowiska oraz odpowiednio z 8% do 23% w gospodarce wodnej).

W przypadku ochrony środowiska tendencja wzrostowa udziału tych środków utrzymywała się w kolejnych latach, natomiast w gospodarce wodnej udział ich wahał się i wynosił 10-20%. Na podkreślenie zasługuje także, utrzymujący się od 10 lat wysoki udział funduszy ekologicznych w nakładach na środki trwałe na ochronę środowiska (najniższy w 2008 r. – 16%, najwyższy w 2002 r. – 26%.) i na gospodarkę wodną (najniższy w 2005 r. – 11%, najwyższy w 2009 r.
– 21%).

Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwach: śląskim (13,6% ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), mazowieckim (11,6%) oraz zachodniopomorskim (9,5%), najmniejsze w lubuskim (2,1%), podlaskim (2,4%), opolskim (3,0%), lubelskim (3,7%), warmińskomazurskim (3,7%) oraz kujawsko-pomorskim (4,5%).

W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: mazowieckim (16,8% ogółu nakładów) i małopolskim (12,2%), najmniejsze w: opolskim (1,9%), podlaskim oraz warmińsko-mazurskim (po 3,3%).

źródło: gus.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj