Przez najbliższe trzy tygodnie, od 30 czerwca do 21 lipca 2008 r., przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków wstępnych w konkursie na finansowanie projektów proekologicznych w ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Wnioski należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest Instytucją Wdrażającą IV priorytet PO IiŚ, na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, jako Instytucją Pośredniczącą.

Do podziału w konkursie jest 190 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 przeznaczone na przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska dla następujących działań:

  • Działanie 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
  • Działanie 4.3 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
  • Działanie 4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
  • Działanie 4.5 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
  • Działanie 4.6 – Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

Na pierwszy konkurs przeznaczono całkowitą alokację przewidzianą na działania 4.2-4.6 w IV priorytecie. Niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na następny konkurs, który ogłoszony będzie prawdopodobnie w IV kwartale br. Wnioski dotyczące nieinwestycyjnego działania 4.1, które obejmuje wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, przyjmowane będą w terminie późniejszym.

Celem IV priorytetu w PO IiŚ jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko. Wspierane będą projekty małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw redukujące ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu. W zakresie ochrony powietrza oraz Najlepszych Dostępnych Technik preferowane będą inwestycje w instalacjach wskazanych w Traktacie Akcesyjnym.

Aby umożliwić potencjalnym beneficjentom jak najszybsze uruchomienie projektów Narodowy Fundusz przygotował bardzo przejrzyste i krótkie wnioski wstępne (zaledwie 4 strony!). Ostateczny termin składania wniosków wstępnych upływa 21 lipca 2008 r. o godz. 15.00. Wniosek wstępny może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy (w kancelarii NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Po ocenie wniosków wstępnych rozpocznie się II etap procedury konkursowej, do której dopuszczeni zostaną jedynie ci wnioskodawcy, którzy w wyniku oceny wniosku wstępnego, otrzymają z NFOŚiGW powiadomienie o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem Działania. Wnioski w II etapie należy składać do 15 września 2008 r.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od liczby zgłoszonych wniosków. Wstępnie przewiduje się, że ogłoszenie list rankingowych powinno nastąpić przed końcem 2008 roku.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj