Rybitwy znowu zadomowią się w Warszawie. Odtworzenie kolonii lęgowych tych ptaków to jeden z głównych celów projektu podpisanego przez prezydent Warszawy i Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, podobnie jak z założenia wszystkie projekty zaliczane w ramach Instrumentu LIFE+ do kategorii „LIFE+ Przyroda”, jest nakierowany na wspieranie procesu wdrażania na poziomie lokalnym i regionalnym dwóch dyrektyw unijnych: ptasiej i siedliskowej oraz dalszego rozwoju i wdrażania sieci Natura 2000.

– Umowa umożliwi przywrócenie gatunków chronionych żyjących nad Wisłą. Za pieniądze unijne i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane będą ważne i ciekawe prace by przywrócić niektóre gatunki ptaków Warszawie. Wisła jest olbrzymim kapitałem przyrodniczym, ale również olbrzymim kapitałem dla miasta, które z tych wszystkich usług ekosystemowych może czerpać olbrzymie korzyści – podkreślił Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 32-kilometrowy miejski odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004) w granicach Warszawy, na terenie przynależącym do dziewięciu warszawskich dzielnic: Wilanowa, Wawra, Mokotowa, Śródmieścia, Pragi Południe, Pragi Północ, Żoliborza, Bielan i Białołęki.

Umowa jest szczególna, ponieważ obejmuje rejon na styku wielkiej aglomeracji miejskiej, jaką jest Warszawa oraz przebiegającego przez jej serce ważnego korytarza ekologicznego, obszaru Natura 2000 – doliny Wisły. Wartość całego projektu to 14,65 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 7,17 mln zł, z NFOŚiGW – 6,35 mln zł, natomiast wkład beneficjentów to 0,97 mln zł (m.st. Warszawa) i 0,16 mln zł (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj