Zarząd ZMP w Wągrowcu 25 sierpnia br. postanowił wystosować list do prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w sprawie niepodpisywania zmian w ustawie dotyczącej ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Taka decyzja jest zgodna z poprzednimi stanowiskami Związku, w których podkreślano, że nie należy dokonywać zmian w ordynacji tuż przed wyborami. Nie tylko termin zgłoszonych zmian jest zdaniem Zarządu nieodpowiedni, ale także tryb i zaproponowane rozwiązania merytoryczne budzą poważne wątpliwości. W trakcie gorącej dyskusji zwracano uwagę, że nowa ustawa narusza konstytucyjną równość głosowania i komplikuje system.

Zaproponowane zmiany dotyczące grupowania mandatów zniechęcą oraz zdezorientują obywateli i staną się przyczyną niskiej frekwencji wyborczej. Podkreślano, że to ruch szkodzący społeczeństwu obywatelskiemu. W innych krajach, w których obowiązują podobne regulacje, to wyborcy, a nie komitety wyborcze, jak zostało to zapisane w projekcie, wskazują na preferencje związane z przyszłymi sojuszami. – To nieuczciwy system, bo odbiera decyzję wyborcy – powiedział Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że do projektu Strategii Rozwoju Kraju należy wprowadzić elementy polityki miejskiej. W podjętym stanowisku sprecyzowano konkretne zapisy, które powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie.

Udzielono poparcia projektowi nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Zaproponowane rozwiązania powinny usprawnić budowę dróg realizowaną ze środków UE. Przedstawiciele miast postulowali ponadto, aby regulacją tą zostały objęte wszystkie inwestycje w tej dziedzinie wykonywane ze środków publicznych.

Opiniując projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zwracano uwagę na konieczność zrekompensowania strat samorządom w związku ze zmianami dotyczącymi podatku od środków transportowych (wyłączenie z opodatkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t). Z zadowoleniem przyjęto likwidację podatku od posiadania psów, który jest obecnie podatkiem obligatoryjnym, i zastąpienie go fakultatywną opłatą porządkową.

Pozytywnie oceniono projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który uzupełnia luki w dotychczasowych przepisach dotyczące funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz wprowadza nowe formy opieki przedszkolnej.

Dyskutowano na temat propozycji firmy VULCAN dotyczącej podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r., która zakłada odejście od „wiejskości” jako kategorii prawnej. Zastąpienie jej innymi kategoriami, wymaga jednak doprecyzowania takich pojęć jak np. zurbanizowanie.

Zaakceptowano zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, która reguluje kwestie związane z finansowaniem świadczeń medycznych udzielanych ofiarom wypadków komunikacyjnych ze środków finansowych uzyskanych od sprawców wypadków.

W sprawie ministerialnego projektu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych zaproponowano natomiast podniesienie z 3 do 5 procent kosztów obsługi wydawania świadczeń rodzinnych, tj. do poziomu, który miał wcześniej zapewniony ZUS wykonujący te same zadania co obecnie samorządy.

W posiedzeniu uczestniczył Jeremy Smith, sekretarz generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), który podziękował Związkowi za stałe i znaczące uczestnictwo organizacji na forum europejskim. Najbliższe działania CEMR, który reprezentuje samorządy lokalne ze szczególnym uwzględnieniem związków zrzeszających samorządy, będą skoncentrowane wokół uzyskania większego wpływu na legislację UE dotyczącą samorządów, czemu ma służyć powołanie w Brukseli wspólnego domu władz lokalnych i regionalnych Europy.

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj