Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki INWEST-KOM w Gniewie w trakcie rutynowej kontroli wspólnie z przedstawicielem policji ujawnili w Kursztyn dwa nielegalne punkty poboru wody u odbiorców indywidualnych.

W jednym z przypadków woda pobierana była bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, w drugim przypadku woda pobierana była z pominięciem urządzenia pomiarowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku , kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.  Ponadto karze tej podlega ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Sprawa została przekazana z wnioskiem o ściganie zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. INWEST-KOM zapowiada, że w najbliższym okresie nasili kontrole stanu wodomierzy i prawidłowości przyłączy.

źróło: inwest-kom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj