Rząd przyjął założenia „Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)”, przygotowane w Ministerstwie Gospodarki.

Zgodnie z założeniami, realizacja NPRGN wiązać się będzie z wypełnieniem zobowiązań redukcyjnych, określonych w Protokole z Kioto i unijnym pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dotyczą one przede wszystkim zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji 

"Ponadto rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju  kraju, wymagać będzie przyspieszenia modernizacji sektora elektroenergetycznego oraz innych gałęzi przemysłu. Konieczna będzie również poprawa efektywności energetycznej we wszystkich branżach oraz większe wsparcie dla działalności innowacyjnej i transferu technologii w tym zakresie" – informuje resort gospodarki.

Do przygotowania Programu wykorzystane zostaną m.in. analizy opracowane w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, wskazujące najbardziej efektywne i wspierające rozwój gospodarczy sposoby zmniejszania emisji CO2. Rozwiązania zawarte w NPRGN będą spójne z dokumentem „Polska 2030” oraz średniookresową strategią rozwoju kraju i  9 strategiami horyzontalnymi. Koordynatorami przygotowań są resorty gospodarki i środowiska.

Program ma być finansowany m.in. z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj