7 lipca br. otwarto oczyszczalnie ścieków w Tomaszowie Lubelskim. Obiekt ten przyczyni się do ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Niecka Lubelska”, który ze względu na niską naturalną odporność na infiltrację zanieczyszczeń, brak warstw izolujących piętro wodonośne i wysoką jakość wód został uznany za wymagający szczególnej ochrony. Zbiornik ten ma duże znaczenie dla okolicznych miejscowości, gdyż z jego zasobów korzystają m.in. Chełm, Tomaszów Lubelski, Zamość i Rejowiec Fabryczny. Warto podkreślić, że tylko Tomaszów na potrzeby bytowo-gospodarcze i przemysłowe czerpie rocznie ze zbiornika 1 380 tys. m3 wody.

Dotychczas powstające w Tomaszowie ścieki, podobnie jak ścieki z zakładów przemysłowych w tym z zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, mleczarni oraz zakładu przetwórstwa mięsnego, doprowadzane były do przestarzałej i nieefektywnej oczyszczalni, a następnie niewystarczająco oczyszczone trafiały do rzeki Sołokiji, należącej do zlewni Bugu.
W celu uporządkowania gospodarki ściekowej miasta zaprojektowano rozbudowę i gruntowną modernizację oczyszczalni. Nowy obiekt o wydajności Q=6 300 m3/d będzie docelowo przyjmował ścieki od mieszkańców Tomaszowa oraz miejscowości Rogoźno, Dąbrowa, Sabaudia, Łaszczówka i Rabinówka oraz ścieki z zakładów przemysłowych.
Dzięki modernizacji oczyszczalni ilość zanieczyszczeń organicznych zawartych w oczyszczonych ściekach obniży się ponad dwukrotnie w stosunku do stanu przed modernizacją. W przypadku związków azotu oczekiwane jest ok. trzykrotne obniżenie stężeń, a związków fosforu ponad czterokrotne.

Dotacja EkoFunduszu w wysokości 7,24 mln zł, co stanowiło blisko połowę kosztów projektu, została przeznaczona na budowę obiektów i zakup części wyposażenia technologicznego oczyszczalni, w tym m.in. reaktorów biologicznych i obiektów gospodarki osadowej. Otwarta oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesny system automatyki i sterowania, do którego włączone zostały wszystkie urządzenia technologiczne i pomiarowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj