Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument obowiązuje od 13 maja 2009 r.

Główne zmiany przyjęte w nowej wersji Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (wersja 3.1) dotyczą:
– aktualizacji w zakresie trybu oceny wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych działań (możliwość podpisania umowy o dofinansowanie przed zatwierdzeniem przez KE, instytucje właściwe w procedurze odwoławczej),
– aktualizacji w zakresie wyjaśnień dla projektów generujących dochód (zmiana rozporządzenia 1083/2006 wyłączająca projekty do 1 mln euro i wejście w życie nowych polskich wytycznych od 15 stycznia 2009 r.),
– aktualizacji informacji na temat trybu wyboru projektów stosowanego w poszczególnych działaniach,
– wprowadzenia nowego typu projektu (prace przygotowawcze) dla działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”,
– doprecyzowania i aktualizacji innych zapisów (programy pomocy publicznej, nazwy departamentów itp.).

W przypadku załącznika nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ pt. Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ zmiany dotyczą:
– optymalizacji zasad oceny projektów (rozszerzenie możliwości łączenia poszczególnych etapów oceny, 
– modyfikacja zapisów odnoszących się do czasu przeznaczonego na ocenę i uzupełnianie wniosków przez beneficjenta),
– dostosowania zapisów procedury odwoławczej do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2008 r.),
– zwiększenia czytelności procedur poprzez doprecyzowanie i wyeliminowanie  powtarzających się zapisów.

Do pobrania (format .pdf):
Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko – wersja 3.1
Załącznik nr 2: Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj