Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów będzie oddziaływać na  posiadaczy odpadów i osoby je transportujące. Ma szerszy zakres niż dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 14 lutego 2006 roku. Na wprowadzone zmiany wpłynęła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 16 ust.1).

Rozporządzenie wprowadza nową kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Ponadto uaktualnia wzory dokumentów stosowanych dotychczas na potrzeby ewidencji odpadów, (tj. wzór karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty przekazania odpadu).

Od nowego roku obowiązuje także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Należy jednak pamiętać, że zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 nadal sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy (znajdują się one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych).

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności uporządkowania danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania. Dodano do niego m.in. nowy dział „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. Ponadto nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności. W części, która dotyczy decyzji dodano rubrykę „odbieranie odpadów”, co umożliwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadzą działalność w tym zakresie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj