1 / 4

Szeroko rozumiane zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna to pojęcia wielowymiarowe, obejmujące zarówno zagadnienia techniczne, przyrodnicze, jak i administracyjno-prawne oraz społeczne. Stąd też potrzeba wymiany doświadczeń w tym zakresie. Okazją ku temu jest konferencja „Dzień Planisty”, która odbywa się w Poznaniu.

Studenci i doktoranci działający w kołach naukowych odkrywają, badają, obserwują oraz rozwiązują związane z tymi kwestiami problemy na różnych płaszczyznach i w różnoraki sposób. Okazją do poznania odmiennych podejść do tego samego tematu jest konferencja „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbywa się w dniach 6-7 kwietnia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorami spotkania są: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej.

Pierwszy panel konferencji poświęcono zagadnieniom rewitalizacji. Pojęcie to jest poruszane w najważniejszych dokumentach dotyczących planowania przestrzennego w kraju. Stanowi także mocny bodziec rozwoju dla gmin. Decydując się jednak na przystąpienie do procesu rewitalizacji, włodarze miast i gmin muszą zastanowić się na podstawie jakiego dokumentu chcą realizować te działania.

– Lokalny program rewitalizacji jest jedną z form uporządkowania wszystkich celów i projektów, które mogą doprowadzić do ożywienia przestrzeni i poprawy sytuacji danej jednostki – zaznaczyła Katarzyna Plesińska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki wdrażaniu takich programów możliwe jest pozyskanie funduszy na rewitalizację ze środków UE.

– Wiele polskich i europejskich miast posiada znaczące zasoby terenów w pobliżu swoich centrów, które wskutek przemian gospodarczych i technologicznych utraciły swoje dotychczasowe znaczenie i stanowią obszary o wysokim potencjale – wskazał Patryk Aniszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na potwierdzenie tej tezy Aniszkiewicz wskazał przykłady wdrażanej już rewitalizacji. Wśród nich ukończona już dzielnica Bo01 w Malmo, która zajmuje 25 ha i która powstała na zdegradowanym terenie po dawnej stoczni. Duży nacisk położono tutaj na poszanowanie środowiska. Na osiedlu zastosowano zielone dachy i zbiorniki wodne, które wspomagają zrównoważoną gospodarkę wodą opadową. Co ciekawe, zdecydowano się na pełne oparcie na źródłach energii odnawialnej (85% geotermia, 15% kolektory słoneczne). Pomiędzy budynkami założono skwery oraz zieleńce. Nacisk położono na ekologiczny transport, do minimum ograniczając ruch kołowy, na rzecz tego pieszego i rowerowego. Kursujące tu autobusy posiadają napęd elektryczny.

Wprowadzanie roślinności na dachy i elewacje budynków to jedno z rozwiązań, które pozwala tworzyć miasta bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska. Poszukiwanie nowych przestrzeni i odzyskiwanie utraconych pod zabudowę powierzchni biologicznie czynnych staje się istotnym elementem kształtowania zabudowy. Stąd też drugi dzień konferencji będzie miał charakter warsztatowy, a w jego ramach uczestnicy w kilkuosobowych grupach poznają tajniki projektowania zielonych dachów. Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w zakresie projektowania zielonych dachów, którzy przybliżą ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, a także wskażą podstawy poprawnego projektowania i wykonywania dachów zielonych.

Czytaj więcej

Skomentuj