Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował plan finansowania inwestycji na najbliższe pięć lat. Staraliśmy się, aby nowa oferta programowa zauważała aktualne trendy i sytuację na rynku inwestycji proekologicznych – komentuje Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

– Jednocześnie mamy świadomość, że program funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej musi być zaprojektowany tak, aby uzupełniać ofertę funduszy norweskich czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska – dodaje Ostapiuk.

Przygotowując nową ofertę programów priorytetowych uwzględniono m.in. potrzeby środowiskowe, poprawę komunikacji z wnioskodawcami poprzez wdrożenie przejrzystych kryteriów, usprawnienie procesu oceny wniosków i przyznawania dofinansowania oraz transparentność procesu oceny wniosków dzięki zastosowaniu czytelnych kryteriów wyboru przedsięwzięć. Premiowane będą ekoinnowacyjność, działania edukacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, posiadanie standardów zarządzania środowiskowego, „zielone gminy” oraz  gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów.

W latach 2015-2020 Narodowy Fundusz podejmie zobowiązania w ramach nowej oferty programowej w kwocie ok. 10 mld zł. Realizowane będą programy w zakresie:
– gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach,
– racjonalnej gospodarki odpadami,
– ochrony powierzchni ziemi,
– geologii i górnictwa,
– poprawy jakości powietrza,
– wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
– ochrony i przywracania różnorodności biologicznej,
– wspierania monitoringu środowiska,
– przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,
– edukacji ekologicznej,
– wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2015-2020


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj