Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Inowrocławiu 7-8 lipca br. dyskutowano m.in. nt. projektów regulacji dotyczących finansowego wsparcia budownictwa dla najuboższych, dodatków mieszkaniowych oraz ochrony lokatorów.

Projekt ustawy o wspieraniu budownictwa jest próbą systemowego uregulowania kwestii państwowego wsparcia dla przedsięwzięć mających na celu pozyskanie lokali i mieszkań dla najuboższych. – Rząd na realizację tego pomysłu przewiduje 2,3 mld zł w ciągu 7 lat, co oznaczałoby rzeczywiste i znaczące wsparcie dla budownictwa socjalnego – mówił Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt, choć zwracano uwagę m.in. na nieelastyczne kryteria dotyczące rodzaju wspieranych przedsięwzięć (art. 3), które nie są dostosowane do różnej sytuacji miast w Polsce. – To krok w dobrym kierunku – ocenił projekt ustawy Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. – Daje ona dużo możliwości, których do tej pory nie było.
Zarząd poparł projekt ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na mocy którego nie wlicza się do dochodu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zasiłków pielęgnacyjnych i zapomóg itp. Podkreślano jednak, że skutki wprowadzenia w życie tej regulacji powinny być wyrównane dla gmin poprzez np. zwiększenie udziału w podatku od osób fizycznych.
Odmówiono zaopiniowania projektu ustawy o ochronie lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy ze względu na to jest on niezgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedstawiciele miast uważają, że nowe zapisy rodzą poważne skutki finansowe dla gmin (2 tytuły odszkodowawcze!) i utwierdzają złe postawy mieszkańców, którzy mogą przestać płacić czynsz, bo ustawowo zapłaci za nich gmina.
W kwestii projektu zmian ustawy o pracownikach samorządowych postulowano po raz kolejny usunięcie wymogu 2-letniego stażu w administracji publicznej dla kandydatów na stanowiska kierownicze w samorządzie. Zdaniem członków Zarządu konieczna jest również zmiana dotycząca trybu i kryteriów oceny pracowników. Ustalono, że Rada Ministrów powinna określać zasady oceny, natomiast pracodawca może na tej podstawie przygotować dostosowane do własnej sytuacji sposoby, tryb i kryteria.
Niepokój wzbudziła publikacja prasowa na temat nowego projektu dotyczącego lustracji. Zakłada on, że każdy kandydujący w wyborach samorządowych musi mieć zaświadczenie z IPN dotyczące braku współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, co w wielu przypadkach może uniemożliwić start w wyborach ze względu na czas potrzebny do uzyskania tego dokumentu. – Czy to gra, czy pomyłka – zastanawiano się. – To pole do manipulacji. O tym, kto będzie burmistrzem czy prezydentem będzie decydował dyrektor IPN… Podjęto stanowisko, że przyszłych samorządowców powinna obowiązywać taka sama reguła jak obecnych parlamentarzystów, a mianowicie konieczność składania oświadczenia lustracyjnego.
Zaakceptowano projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym porządkujący stan prawny dotyczący kompetencji służb do dokonywania kontroli. Negatywnie odniesiono się do projektów dotyczących zmian w Prawie górniczym, zawieszaniu działalności gospodarczej i podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na brak wyliczenia rekompensat finansowych dla samorządów. Wstępnie opiniowano też założenia zmian w systemie finansów publicznych. Zwracano uwagę na problem sposobu badania zdolności gmin do zaciągania zadłużenia, likwidacji funduszy ochrony środowiska oraz zakładów budżetowych.

Joanna Proniewicz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj